Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език на местно ниво


Име на проекта: Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език на местно ниво

* Столична община е партньор по проекта на фондация „Заслушай се“

Програма: Оперативна програма „Добро управление“

Стойност за Столична община: 10 777,54 лв.

БФП за Столична община: 10 777,54 лв.

Съфинансиране: 0 лв.

Цел: Да подобри качеството на административното обслужване на местно ниво, чрез провеждане на застъпническа кампания за правилното и навременно прилагане на Закона за Българския жестов език (ЗБЖЕ).

Период на изпълнение: август 2022 – август 2023

Кратко описание: Ще бъдат проведени 25 информационни срещи – с 24-те районни администрации на Столична община за правилното и навременно прилагане на (ЗБЖЕ) на местно ниво. Ще бъде проведена кръгла маса с формален домакин Столична община, с участието на общински служители на 7-те общини с по-голяма концентрация на глухи и на сляпо-глухи лица в България – Столична община, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен. На кръглата маса ще бъдат обсъдени проблемите, които общините срещат при прилагането на (ЗБЖЕ), както и ще бъдат споделени добри практики в тази насока.

11.08.2022