Програма за София предлага 7 групи зони за въздействие в Столична община до 2027

Документът поставя 14 цели за развитието на общината в следващите 7 години

 

Днес, 17 май, екипът на Софияплан представи за първи път 14 цели за развитието на Столична община и 105 квартала, села и местности (обобщени в 7 групи), които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години. Те са в основата на новия план за интегрирано развитие на СО – Програма за София, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз в периода 2021 – 2027. Главният архитект Здравко Здравков, директорът на Софияплан Любо Георгиев, урбанистът Емил Христов и социологът и урбанист Миглена Герасимова представиха резултатите от работата по създаването на Програмата до момента. Видео запис от събитието можете да гледате на fb.com/sofiaplan.bg.

В Програма за София ще бъдат заложени следните зони за приоритетно развитие чрез източници на европейско финансиране: централната градска част, в която попадат 21 зони за намеса; широкият център и старите периферни квартали – 13 зони; територии с предимно нискоетажно застрояване (околоградски район) – 56 зони; територии с предимно комплексно застрояване (жилищните квартали) – 7 зони; териториите в южните квартали на града, които се развиват през последните години – 4 зони; индустриалните територии – 3 зони; природни територии (паркове, градини, земеделски, горски) – 1 зона.

Карта на приоритетните зони за въздействие можете да видите тук.

“Зоните за въздействие са местата, към които трябва приоритетно да бъдат насочени различни инвестиции – общински, държавни, европейски, но също частни и общностни. За всяка от зоните са идентифицирани специфичните проблеми, но и потенциали. Така знаем какви конкретни действия трябва да се предприемат за всеки един от тези квартали или села. Очакваме развитието на тези части на общината през следващите 7 години да донесе полза за целия град. Това са местата, на които трябва да бъде обърнато най-много внимание, но това не загърбва останалата част от територията на общината – инвестиции, включително европейски ще може да има в цялата община. В зоните за въздействие ще бъде съсредоточено изпълнението на конкретните мерки и дейности, които предстои да бъдат определени в следващия етап от подготовката на Програма за София“ – обясни директорът на “Софияплан” Любо Георгиев.

“Амбицията, която си поставя екипът на Софияплан, е свързана с преодоляването на дисбаланса между северната и южната част на общината, както и с подобряването на качеството на градската среда. Целта е да привлечем европейско финансиране в ситуацията на постковид и да преодолеем финансовите предизвикателства, свързани с нея. Определянето на зоните за въздействие ще подпомогне постигането на целите на Визия за София и ще даде конкретни насоки за директно финансиране в определени територии, които могат да подобрят качеството на живот и на средата. Очакваме до края на годината Програма за София да бъде приета и да започне нейното прилагане” – коментира главният архитект на Столична община Здравко Здравков.

Подборът на зоните за въздействие започна с определянето на 14 цели за развитието на СО в периода до 2027 година. Целите на Програма за София произлизат от дългосрочната стратегия “Визия за София 2050” и са съобразени с действащите европейски и национални стратегически документи. Освен това са взети предвид и изводите от анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние на Столична община, направен в първия етап от подготовката на Програма за София. На базата на събраната и анализирана информация от различните източници е формулирана следната посока за развитието на града в следващите 7 години:

През 2027 г. Столична община трябва да бъде по-адаптивна, устойчиво развиваща се, приобщаваща и многообразна община, фокусирана върху икономика на знанието и предлагаща по-високо качество на живот в по-чиста среда.

Процесът по определянето на зоните за въздействие продължи със създаването на система от индикатори за оценка на актуалното състояние на средата. Индикаторите позволяват да се измерва и прогреса по постигането на целите в бъдеще. Всеки индикатор може да е валиден за няколко цели, но да има различна тежест за всяка от тях. Повече подробности за подхода при определянето на зоните можете да откриете тук.

Зоните за въздействие са определени спрямо конкретните цели на Програма за София като са използвани резултатите от измерването с индикаторите и изводите от направения анализ на средата в първия етап от подготовката на документа. Карти на зоните спрямо конкретните цели на Програмата можете да разгледате тук.

Работата по Програма за София ще продължи с поредица от публични дискусии в зоните за въздействие. Целта на срещите е да информират гражданите за идентифицираните от Софияплан проблеми и потенциали на териториите, както и да бъдат обсъдени конкретни мерки и дейности за тяхното развитие. Очаквайте подробности за предстоящите срещи.  

Процесът по създаването на Програма за София ще завърши с обществено обсъждане, след което документът предстои бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет.  

Повече за съдържанието, целите и процеса по създаване на Програма за София можете да видите тук: https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/

18.05.2021