Приключи обновяването на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 1

На 17.11.2020 г. от 10:00 ч. в двора на  ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда” Столична община  ще  проведе официална церемония „Откриване на готов обект” по проект: „Изграждане, основен ремонт/ реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателния процес и работна среда на децата, педагогическия и непедагогически персонал, чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

Тази публикация е създадена в рамките на проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, А ДБФП №BG16RFOP001-1.001-0001–C01/28.06.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

17.11.2020