Пресконференция по повод стартирането на Проект "Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“

На 11.12.2019 г. от 10:00 часа в конферентната зала на ОИЦ – София, ще се проведе пресконференция по повод стартирането на Проект "Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, АДБФП№BG16RFOP001-1.001-0001–C01/28.06.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На пресконференцията ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: Столична община

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 63 623 010,28 лв., от които:

  • 57 973 285,20 лв. – безвъзмездна финансова помощ чрез ЕФРР;

  • 5 649 725,08 лв. – собствен принос на Столична община.

НАЧАЛНА ДАТА НА ПРОЕКТА: 28.06.2018 г.

КРАЙНА ДАТА НА ПРОЕКТА: 28.12.2020 г.

10.12.2019