Покана за обществено обсъждане на Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на ТП „ДГС – София”, ТП „ДЛС – Витиня”, ТП „ДЛС – Искър” и ТП „ДГС – Самоков”, с период на действие от 10 години

 

П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА

Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на ТП „ДГС – София”, ТП „ДЛС – Витиня”, ТП „ДЛС – Искър” и ТП „ДГС – Самоков”, с период на действие от 10 години

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

уведомява обществеността и заинтересованите органи, че е изготвен Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Витиня”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Искър” и Териториално поделение  „Държавно горско стопанство – Самоков”.

           

На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 16.12.2019 г. (понеделник) от 10:30 часа в сградата на Столична община, с адрес гр. София, ул. „Париж“ № 1, ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изготвения горскостопански план.

Материалите са на разположение на заинтересованите лица и органи, както следва:

В сградата на Общинско предприятие „Управление на общински гори и земи”, гр. София, ул. „Петко Каравелов” № 5, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч.  и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до 15.12.2019 г. включително.

Всички предложения, становища и бележки към материалите, предмет на общественото обсъждане, се предоставят в Столична община, в писмена форма, до датата на общественото обсъждане – 15.12.2019 г., включително.

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите лица и организации относно развитието на горските територии, стопанисвани от Столична община през следващите 10 години.

1. Обяснителна записка (Том 1)
2. Заповед № РД05-376/04.12.2019 г.

 

 

 

 

05.12.2019