Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България


Цел на проекта:
Осигуряване на равен и пълен достъп, широка информираност и активна комуникация и стимулиране участието на населението и заинтересованите страни на територията на области София-град и София-област за възможностите за финансиране от ЕСИФ в България.

Кратко описание:
Проектът включва в обхвата си дейности за осигуряване на ефективното функциониране на Областен Информационен Център – София (ОИЦ-София), надграждайки постигнатото до момента.  
ОИЦ – София е част от мрежата Областни информационни центрове за популяризиране на европейските структурни и инвестиционни фондиве в България, създаден през 2011 г., с финансиране от Оперативна програма „Техническа помощ”.
Центърът функционира и работи активно в улеснение на гражданите и заинтересованите страни, като предоставя информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги, сред които:

  • Професионално oбслужване на принципа на „едно гише“
  • Предоставяне на актуална и надеждна информация по телефона, по стандартна и/или електронна поща, в изнесени приемни относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ
  • Предоставяване на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ
  • Организиране на събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ (публични информационни събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури
  • Осигуряване на улеснен достъп за ползване на специализирана литература в офиса на Центъра и чрез Интернет
  • Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България
  • Сътрудничество с управляващите органи/междинните звена на ОП и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС във връзка с изпълнение на функциите им.

Офисът на Областен информационен център – София се намира на лесно и достъпно място в центъра на града в близост до Южен парк и пешеходната зона на бул. „Витоша“ на адрес: София 1408, бул. „Витоша“ 99, тел. 02/8511 297; 0879/ 291 120 , e-mail: oic.sofia@gmail.com.
Удобна транспортна комуникация: трамвай 1 (спирката на 14-то ДКЦ, в  кв. „Иван Вазов“).

Стойност на проекта: 664 319 лв. (100% БФП)    

Период на изпълнение: декември 2015 – декември 2018

Актуални новини и бюлетин на ОИЦ София: http://archive.eufunds.bg/bg/oicnews/0/24

21.04.2017