Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022 – 2023


Име на проекта: Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022 – 2023

Програма: Оперативна програма „Добро управление“

Стойност: 398 966,40 лв.

БФП: 398 966,40 лв.  

Съфинансиране: 0 лв.

Цел: Осигуряване на равен и пълен достъп, широка информираност и активна комуникация и стимулиране участието на населението и заинтересованите страни на територията на области София-град и София-област за възможностите за финансиране от ЕСИФ в България.

Период на изпълнение: януари 2022 – декември 2023

Кратко описание: Проектът включва в обхвата си дейности за осигуряване на ефективното функциониране на Областен Информационен Център – София (ОИЦ – София), надграждайки постигнатото до момента. 

ОИЦ – София е част от мрежата Областни информационни центрове за популяризиране на европейските структурни и инвестиционни фондове в България, създаден през 2011 г., с финансиране от Оперативна програма „Техническа помощ”.

Центърът функционира и работи активно в улеснение на гражданите и заинтересованите страни, като предоставя информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги, сред които:

►  Професионално oбслужване на принципа на „едно гише“

►  Предоставяне на актуална и надеждна информация по телефона, по стандартна и/или електронна поща, в изнесени приемни относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ

►  Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ

►  Организиране на събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ (публични информационни събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури

►  Осигуряване на улеснен достъп за ползване на специализирана литература в офиса на Центъра и чрез Интернет

►  Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България

►  Сътрудничество с управляващите органи и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС във връзка с изпълнение на функциите им.
11.08.2022