ОИЦ – София с онлайн информационна среща на тема: „Представяне на работен проект на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021 – 2027 г.

ОИЦ – София с онлайн информационна среща за представяне на

работен проект на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията

за програмен период 2021 – 2027 г.

 

На 19 февруари 2021 г. (петък) от 14:00 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ – София) ще проведе онлайн информационна среща на тема: „Представяне на работен проект на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021 – 2027 г. (ПКИП). В рамките на събитието експертите ще представят целите, общия бюджет и обхват на програмата, както и допустими мерки по отделните приоритети. Поканени за участие са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по Програмата.

За участие в информационната среща, моля попълнете следната формa, която ще бъде активна на 19.02.2021 г. малко преди 14:00 часа:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTW0DT4d-Rb1Pv3KldnWd0uRUOFM1UTFVODI3QUU0TEFDSlZVNDFQMERGRS4u

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021 – 2027 г. (ПКИП) е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

ПКИП допринася за постигането на две цели на политиката, определени на европейско ниво:

 Цел на политиката 1 „По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“, чрез следните специфични цели:

- засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии;

- усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата и правителствата;

- засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП;

 Цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“, чрез следните цели:

- насърчаване на мерките за енергийна ефективност;

- насърчаване на прехода към кръгова икономика.

Общият бюджет на Програмата 2 326.49 млн. евро. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и включва дейности в обхвата на два основни приоритета за иновации и растеж, кръгова икономика, както и мерки за техническа помощ.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

18.02.2021