ОИЦ – София представи Програмната стратегия и предвидени мерки в Приоритет 1 на новата Програма за развитие на човешките ресурси

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) представи на онлайн информационна среща Програмната стратегия, както и предвидените мерки по Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“, разписани в проекта на новата Програма за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) 2021 – 2027 г.

Подкрепата от ПРЧР 2021 – 2027 е насочена към преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване на уязвими групи от обществото. Програмата е на обща стойност 1 947 904 494 евро, като този ресурс е индикативен до нейното одобрение от страна на Европейската комисия. ПРЧР 2021 – 2027 се финансира от Европейския социален фонд + (ЕСФ+) и е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 4 "По-социална Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права".

Програмата обхваща 3 основни приоритета – Насърчаване на заетостта и развитието на умения, Социално включване и равни възможности,  Интегрирани териториални инвестиции и Техническа помощ.

Инвестициите в обхвата на Първия основен приоритет са насочени към подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи работа и по-специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица, самостоятелната заетост и развитието на социалната икономика. В рамките на приоритета ще се финансират проекти за модернизиране на институциите и службите на пазара на труда. В обхвата на специфична цел (СЦ) 3 са предвидени мерки за насърчаване на участието на жените на пазара на труда, с цел по-добрия баланс между професионалния и личния живот. Предвидено е и финансиране на проекти за осигуряване на здравословна и добре приспособена работна среда. Ще се насърчава ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност.

Онлайн информационната среща за представяне на останалите два основни приоритета, както и приносът на Програмата към интегрирания подход за териториално развитие – Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II) ще се проведе на 12 март (петък) от 14:00 часа.

 

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

05.03.2021