ОИЦ – София представи проект на Споразумение за партньорство за програмен период 2021 – 2027

 

Екипът на Областен информационен център – София-град и София област (ОИЦ – София) проведе онлайн информационна среща на тема: „Представяне на проект на Споразумение за партньорство за програмен период 2021 – 2027 г.“

През месец януари 2020 г. е създадена работна група за разработване на Споразумението за партньорство с представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства е разработен проект на документа, като неформалните консултации със службите на Европейската комисия по него започнаха през месец март 2020 г.

Споразумението за партньорство на Република България е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

Съгласно проекта на документа, през следващия програмен период, инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза:

  • По-интелигентна Европа – чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;
  • По-зелена, нисковъглеродна Европа – чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска;
  • По-добре свързана Европа  –  чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ;
  • По-социална Европа – чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права;
  • Една Европа по-близка до гражданите – чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните  нициативи.

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007 – 2017 г. Документът очертава основните направления на инвестициите с европейско финансиране през следващия програмен период:

  • иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;
  • чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;
  • подобряване на мобилността и регионалната свързаност;
  • развитите на човешките ресурси и образование;
  • устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

Финансовият принос на отделните фондове към реализацията на политическите ни цели възлиза на  9 716.95 млрд. евро.

Финансовото разпределение на европейските средства по програми е, както следва:

- Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 – 2 091.73 млн. евро

- Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 –  2 326.49 млн. евро

- Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 – 2 215.49 млн. евро

- Програма за транспортна свързаност 2021 – 2027 – 2 299.53 млн. евро

- Програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027 – 525.24 млн. евро

- Програма за образование 2021 – 2027 – 1 517.83 млн. евро

- Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 – 2 304.61 млн. евро

- Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 – 267.86 млн. евро

- Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 – 106.18 млн. евро.

Настоящият вариант на документа е резултат от напредъка в цялостния процес на програмиране, както и на техническите консултации с Европейската комисия.

Проектът на Споразумението за партньорство е публикуван в Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg и на Портала за обществени консултации www.strategy.bg

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

12.02.2021