ОИЦ – София представи проект на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021 – 2027 г.

Екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ – София) проведе онлайн информационна среща за представяне на проект на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021 – 2027 г.

Инвестициите по Програмата са пряко насочени към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

ПКИП 2021 – 2027 допринася за постигането на две Цели на политиката, определени на европейско ниво: Цел на политиката 1 „По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“ и Цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

Програмата е на обща стойност 1 699 120 126 евро, като този ресурс е индикативен до нейното одобрение и от страна на Европейската комисия. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и включва дейности в обхвата на два основни приоритета за иновации и растеж и кръгова икономика, както и мерки за техническа помощ.

Предвидената подкрепа в рамките на Програмата е насочена към два основни документа: Националната стратегия за малки и средни предприятия за периода 2021 – 2027 г. и Стратегията за интелигентна специализация (ИСИС) в периода 2021 – 2027 г.

Националната стратегия за малки и средни предприятия задава визията относно държавната политика в подкрепа на малките и средни предприятия и отразява политиката на ЕС по отношение на тях. Стратегията залага стратегическата рамка, чрез която да бъде осигурена целенасочена подкрепа за МСП в България. Разработените приоритети, мерки и действия ще се изпълняват както на национално ниво, като се вземат предвид всички приложими икономически дейности, така и на регионално ниво, въз основа на секторната специализация посредством засилена подкрепа за МСП в конкретни сектори в отделните области на страната.

ИСИС 2021 – 2027 г. надгражда натрупания опит от прилагането на ИСИС 2014 – 2020 г., но ще се програмира и изпълнява в значително различен световен, европейски и национален контекст. Решението на европейските държави да подкрепят Зелената сделка на ЕС изисква цялостна трансформация на производствените екосистеми в две направления – екологичност и цифровизация. Тематичните приоритетни области за интелигентна специализация в периода 2021 – 2027 г., заложени в стратегията са следните: Информатика и ИКТ; Мехатроника (самостоятелна област); Индустрии за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии; Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

Всички 28 административни области в страната са идентифицирали по две приоритетни тематични области, а третата приоритетна тематична област за всички ще бъде “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

ПКИП 2021 – 2027 има съществен принос и към прилагането на интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и интегрирания териториален подход (инструмента ИТИ). Планирано е и използването на различни финансови инструменти по основните приоритети на Програмата.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

19.02.2021