Район „Илинден“ обявява обществено обсъждане на: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. „Сливница“, ул. „Йосиф Щросмайер“, ул. „Габрово“ и ул. „Крум Стоянов“ на територията на район „Илинден“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район „Илинден“, на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е издадена Заповед № РИЛ20-РД09-116/06.07.2020 г. на кмета на район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. „Сливница“, ул. „Йосиф Щросмайер“, ул. „Габрово“ и ул. „Крум Стоянов“ на територията на район „Илинден“.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България представянето на предложението ще се проведе на 23.07.2020 г. от 17:30 ч. в двора на бившето 110. училище, ул. „Билянини извори“, при задължително спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние и препоръчително поставяне на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, на основание Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването. Заключителната дискусия ще се проведе на 05.08.2020 г. от 17:30 ч. на същото място.

Заповед № РИЛ20-РД09-116/06.07.2020 г. на кмета на район „Илинден“

Скица

08.07.2020