Район „Лозенец" обявява обществено обсъждане във връзка с проект за ИПРЗ, кв. 236а, м. "Лозенец 1-ва част", гр. София, нови УПИ I „за ОЖС и озеленяване", УПИ 11-165 „за ЖС" и УПИ 111-640 „за ЖС"

 

Обяснителна записка

Проект за ИПРЗ, кв. 236а, м. "Лозенец 1-ва част", гр. София, нови УПИ I „за ОЖС и озеленяване", УПИ 11-165 „за ЖС" и УПИ 111-640 „за ЖС"

Възложител: "Ди Пи Ай Инвест" ЕООД

Този проект е изработен на основание Заповед за допускане за изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване № РД-09-50-202/19.03.2014 г., издадена от гл. арх. на София.

При изработването на проекта са използвани следните влезли в сила планове:

План за регулация и застрояване на м. Лозенец, одобрен със Заповед №  РД-50-09-549/31.12.1980 г. на гл. арх. на гр. София.

Частично изменение на план за регулация и застояване на кв. 233 (нов 236а), одобрен със Заповед № РД-50-09-651/20.11.1986 г. на гл. арх. на гр. София.

План за регулация и застрояване на м. "Лозенец 1-ва част", одобрен със Заповед № РД-50-149/17.03.1999 г. на гл. арх. на гр. София, изм. с реш. на ВАС № 524/14.01.2013 г.

Кадастрална карта за територията на р-н "Лозенец", Столична община, одобрена със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изп. дир. на АГКК, обн. в ДВ, бр. 100/15.12.2017 г., изм. със Заповед № 18-8111-28.09.2018/28.09.2018 г. на нач. на СГКК – София.

Цел на проекта

Този проект има за цел да се урегулира частен поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.900.640 по имотни граници, с предназначение за жилищно строителство, като се предвиди оптимално застрояване, при съобразяване с устройствената зона за територията.

Териториален обхват на проекта

Поземлен имот 68134.900.640 се намира в кв. 236а, м. "Лозенец 1 част", гр. София. Проектната разработка е за целия квартал 236а, тъй като последният попада в урбанизирана територия в устройствена зона „Жк", съгласно Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, а разпоредбите на чл. 22 ал. 4 от ЗУТ предвиждат ПУП за такива зони да обхваща най-малко територията на един квартал. Граници на квартала са: от север  – ул. "Вежен", от юг – ул. "Цветна градина" и от запад – ул. "Милевска планина".

Предвиждания на ОУП на СО

Според ОУП на СО квартал 236а попада изцяло в зона „Жс" със следните устройствени параметри: плътност 40%; КИнт 3,0; максимална кота корниз 26,00 м.; озеленяване 40%.

Проектно решение

Съгласно действащия ПРЗ за квартал 236а, в последният са обособени УПИ I „за общ. жил. стр." и УПИ II „ОЖС" с преобладаващо свободно стоящо високо жилищно застрояване, състоящо се от пунктови и секционни сгради.

Изменението на плана за регулация преструктурира квартала, като се създават нови УПИ I „за ОЖС и озеленяване", УПИ 11-165 „за ЖС" и УПИ 111-640 „за ЖС". Уличните регулационни линии остават без промяна съгласно действащия улично-регулационен план от 1999 г. Вътрешните регулационни линии са проектирани по имотни граници и с оглед на собствеността. Общинските поземлени имоти, попадат в УПИ I, частен поземлен имот 68134.900.165 съвпада с УПИ 11-165, а частен поземлен имот 68134.900.640 съвпада с УПИ 111-640 (с оглед целта на този проект).

Изменението на плана за застрояване за УПИ I и УПИ 11-165 предвижда запазване на съществуващите жилищни сгради.

Изменението на плана за застрояване за УПИ 111-640 предвижда нова свободно стояща многоетажна пунктова сграда от две тела с височини до 19 м и до 26 м. Плътността на застрояването е 40% и озеленяването е 40%, в съответствие с параметрите на зона „Жк" по ОУП на СО. Сградата е предимно с жилищна функция. С оглед че УПИ 111-640 попада между ул. "Цветна градина" и ул. "Вежен", които са от второстепенна улична мрежа, външните линии на застрояване са проектирани да съвпадат с уличните регулационни линии. Максималната височина на всяко от телата на сградата е съобразена с изискванията за разстояния между сгради през улица по чл. 32 ал. 1 от ЗУТ и във връзка с ал. 3 от същия член. Вътрешната линия на застрояване и максималната височина на всяко от телата на сградата са съобразени с изискванията по чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за разстояние на сградите до странична граница на УПИ и с изискванията по чл. 33 от ЗУТ за разстояние между сградите на основното застрояване при комплексно застрояване, в частност с „Положение 12" по чл. 81 от Наредба № 7. Планиран е подземен паркинг, с който се осигуряват необходимите места за паркиране, според изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗУТ, и върху който се предвижда почвен слой според изискванията за озеленяване.

Озеленяването общо за квартала е над изискуемите за зона Жк 40%.

Проектът е съобразен с изискванията на ЗУТ, ЗУЗСО, Наредба № 7 и Наредба № 8.

Заповед № 82/19.04.2021 г. на кмета на район "Лозенец"

Чертеж 1
Чертеж 2
Чертеж 3
Чертеж 4
Чертеж 5


Препис от Протокол от публично представяне на проект/обществено обсъждане, проведено на 29 април 2021 г. (публикуван на 05.05.2021 г.)


Публикувано на 13.05.2021 г.

Възражение № 1
Възражение № 2

20.04.2021