Район “Студентски” обявява обществено обсъждане на проекта: „Нова организация на движението в ж.к. „Студентски град“ и ж.к. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“, в административните граници на СО – район “Студентски"

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Ви уведомявам, че е издадена Заповед РСТ22-РД09-265/ 09.11.2022 г. на кмета на СО – район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следния проект:

„Нова организация на движението в ж.к. „Студентски град“ и ж.к. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“, в административните граници на СО  район “Студентски”.

Представянето на проекта ще се проведе на 17.11.2022 г. от 18:00 часа в зала "Аула Максима" на сграда – Ректорат на Националната спортна академия „Васил Левски“, с административен адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17:00 часа на 07.12.2022 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 12.12.2022 г. от 18:00 часа в зала "Аула Максима" на сграда – Ректорат на Националната спортна академия „Васил Левски“, с административен адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21.

Копия на заповедта и проекта са изложени на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

 

ПЕТКО ГОРАНОВ

Кмет на СО – район „Студентски“


Получени становища и предложения:

 

10.11.2022