Обществено обсъждане на проекти, попадащи на територията на район „Студентски“, СО

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (СО) – район „Студентски“, ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РСТ19-РД09-30/01.02.2019 г. на кмета на район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следните проекти, попадащи на територията на район „Студентски“:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) разделяне на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жс и магазини в кв. 276, м. „Студентски град“ и отреждане на нови УПИ I – за жс и магазини и УПИ VII – 5070 за поземлен имот с идентификатор 68134.1606.5070, постъпил в администрацията на Столична община (СО) – район „Студентски“ със заявление наш вх. № РСТ18-ГР 94-1452/01.10.2018 г.

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за нов УПИ I – 1606, 5069, 5645, за общежитие, кв. 155, м. „Студентски град“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с  писмо, наш вх. № РСТ18-ВК08-1476/28.09.2018 г., на началник-отдел „Устройствено планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) при Столична община (СО).

3. Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)  за УПИ II – 3357 в  нов УПИ II – 3357 за жс и пг, кв. 111, м. „Студентски град“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с писмо, наш вх. № РСТ18-ВК08-1628/29.10.2018 г., на началник-отдел „Устройствено планиране“ към НАГ при СО.

Представянето на проектите ще се проведе на 11.02.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на първия етаж в сградата на Столична община (СО) – район „Студентски“, с административен адрес: ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17,00 часа на 22.02.2019 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 27.02.2019 г. от 18.00 часа в  заседателната зала на първия етаж в сградата на СО – район „Студентски“ – ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Копие от заповедта и проектите е изложено на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

 

ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ

Кмет на СО – район „Студентски“Приложения

1. Заповед № РСТ19-РД09-30/01.02.2019 г.
2. Обяснителна записка 
относно ПУП за ИПРЗ на УПИ II – 3357, кв. 111, м. "Студенствски град"
3. Обяснителна записка относно ИПЗР за УПИ I, кв. 155, м. "Студенствски град"
4. Обяснителна записка относно ИПР на УПИ I – за жс и магазини в кв. 276, м. „Студентски град“
5. Изменение на план за регулация и застрояване (за кв. 155)
6. Изменение на план за регулация (за кв. 155)
7. Изменение на план за регулация (за кв. 276)

 

01.02.2019