Обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра - 3 част - разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентьра - 3 част - разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“ на основание чл. 12 от ЗУЗСО, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 4,чл. 6, чл. 10, ал. 2 и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет.

Ще се проведе представяне на Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентьра - 3 част - разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване м. „Манастирски ливади-изток", район „Триадица“ на 21.02.2019 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Триадица“ на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. З, стая 301.

В срок до 07.03.2019 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да се адресират до Кмета на район ”Триадица”. Становищата се подават в деловодството на район ”Триадица”, ул. "Алабин” № 54, ет. 1. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

За срока на изготвяне на писмени становища проектът се намира в сградата на район ”Триадица”, ет. 4, отдел “Устройство на територията, Кадастър и регулация”, като допълнителна информация по проекта може да се получава в стая 411 в рамките на приемното време: вторник от 9 – 12 часа и четвъртък от 13 до 17 часа.

Да се проведе обществена дискусия и обсъждане на 12.03.2019 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Триадица“ на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. З, стая 301. За участие в дискусията да се поканят лицата, представили писмени становища и екипът, разработил визата.

Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра - 3 част - разширение“, район „Витоша“и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади-изток", район „Триадица“ да се изложи на таблото за обявления към отдел УТКРКС на IV ет. в сградата на район "Триадица”.
При провеждане на обществената дискусия да се води протокол. РЕСУТ да се произнесе по резултата от обсъждането.

Неразделна част от заповедта съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от НРНПОО е копие от Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра -3 част - разширение", район „Витоша“и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“. Контрол по настоящата заповед се възлага на арх. Иван Шишков – главен архитект на район "Триадица”.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие от Заповед № РТР19-РД56-23/ 31.01.2019 г. на кмета на СО – район "Триадица”

2. Схема

01.02.2019