Облачни е-услуги за администрацията

Име на проекта: Облачни е-услуги за администрацията

* Столична община е партньор по проекта на Държавна агенция "Електронно управление"

Програма: Оперативна програма „Добро управление“

Стойност за Столична община: 2 317 500,00 лв.

БФП за Столична община: 2 317 500,00 лв.

Съфинансиране: 0 лв.

Цел: Проектът ще допринесе за изпълнението на две от мерките, залегнали в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. (Мярка 25 „Реализиране на е-Офис за администрацията“ и Мярка 28 „Надграждане на облачната система за автоматизиране на вътрешноведомствени процеси в общински и област-ни администрации“).

Период на изпълнение: февруари 2021 – април 2023

Кратко описание: С проекта ще се осигури следното:

  • реинженеринг и автоматизация на работни процеси, свързани с изпълнение на общоадминистративни функции в централната администрация и процеси, свързани с предоставянето на административни услуги от областните и общинските администрации;
  • интеграция с хоризонталните и централизираните системи на електронното управление, както и със специализирани системи на съответния административен орган;
  • реализиране на Каталог от услуги „е-администрация“, в който ще са налични автоматизирани работни процеси.
11.08.2022