„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: "Свободна площ от 300 кв. м в приземния етаж на административната сграда на АП "Дружба" с предназначение – склад"

ОБЯВА

 

„Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, на основание чл. 36, ал. 1 и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 113 от  31.10.2022 год. на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на: "Свободна площ от 300м2 в приземния етаж на административната сграда на АП "Дружба" с предназначение – склад". Началната месечна наемна цена е 570 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 280 лв., вносим в брой в касата на Управление  – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж до 21.11.2022 год. – 16:00 часа.

Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдена конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсна документация документи.

Документацията за участие се получава в деловодството на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж, срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 21.11.2022 год. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Цената на документацията е 42 лева с включен ДДС, платима в касата на Управлението.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 21.11.2022 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.

Предложения за участие се приемат в деловодството на Управлението до 21.11.2022 год. – 16:00 ч.

Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 22.11.2022 г., 09:30 ч. в заседателната зала на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, ІII етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/973-28-09; 02/955-41-34; 02/955-90-20.

 

04.11.2022