Направление „Архитектура и градоустройство“ съкращава времето за публикуване на административни актове

Във връзка с извънредната ситуация в национален мащаб с COVID-19 Направление „Архитектура и градоустройство" предприема мерки за публикуване на административни актове в рамките на същия ден (най-късно на следващия), след удостоверяването им с подпис за „влязъл в сила“.

Към момента административните актове, които се публикуват на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“, се публикуват след влизането им в сила в рамките на 3 работни дни от подписването им за „влязъл в сила“.

Във връзка със спазване на Закона за защита на лични данни административните актове се публикуват на електронния портал със заличени лични данни.

Административните актове, които се публикуват на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ са именно:

- разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на СО – https://www.sofia-agk.com/RegisterBuildingPermitsPortal/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

- разрешения за поставяне, издадени от Главния архитект на СО – https://www.sofia-agk.com/RegisterMovablePermitPortal/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

- разрешения за строеж за благоустройствени обекти, издадени от Главния инженер – https://www.sofia-agk.com/RegisterDevelopmentBuildingPermission/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

-  визи, издадени от Главния архитект на Столична община – https://www.sofia-agk.com/RegisterDevelopmentBuildingPermission/Index (актовете се публикуват след издаването им)

- градоустройствени заповеди – https://www.sofia-agk.com/registerurbanplanningorders (актовете се публикуват след издаването им)

- удостоверения за въвеждане в експлоатация – http://up.gis-sofia.bg/ (актовете се публикуват след издаването им)

-заповеди към разрешения за строеж и други административни актове – https://www.sofia-agk.com/RegisterBuildingPermitsPortal/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

Всички регистри са достъпни на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/187

След нормализиране на обстановката гражданите ще имат възможност да получат своя оригинал от Направление „Архитектура и градоустройство“.

13.03.2020