На вниманието на кандидатстващите институции и организации по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 година

По повод създадената епидемична обстановка, свързана с разпространението на Коронавирус 2019 – nCov (COVID-2019) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, и в изпълнение на Заповед № РД-09-196/08.03.2020 г. на министъра на младежта и спорта, Заповед № РД09-606/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 г. на кмета на Столична община, Ви информираме за предприети промени в срокове, процедури, изпълнение и финансиране на проектни предложения, както следва:

Удължава се срокът за подаване на проектни предложения по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 г. до 14 май 2020 г. Дейностите по проектите следва да обхващат периода м. юли – м. декември 2020 г.

 

Представяме на Вашето внимание допълнение към направените обяви за сесии по Програмите:

За обявена сесия по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта:

 • отпада изискването за съфинансиране по Програмен приоритет 2 за спортни клубове и неправителствени организации
 • отпада препоръчителното съотношение за преки и непреки разходи – 60%  на 40% . 
 • С цел улеснение на кандидатстващите организации приоритетно ще бъдат финансирани:
 • дидактически пособия и материали (технически средства);
 • средства и консумативи за преките участници – като например екипировка за деца и ученици, награден фонд;
 • онлайн обучения, конкурси, инициативи и дейности (платформи за обучения, компютри и др. необходими пособия свързани с дейността), събития и кампании – свързани с образователни, спортни и младежки дейности.
 • граждански договори/хонорари за обучители, ръководители на дейности, експерти и технически сътрудници и др.;
 • ръководителите на спортни клубове, НПО и образователни институции, които вече са подали проекти, ще бъдат своевременно информирани за промените и при желание от тяхна страна, същите ще могат да преработят предложенията си и да ги актуализират.

 

За обявена сесия по Програма за развитие на детско-юношеския спорт:

 • отпадат изискванията за подготовка на деца и младежи, участия в състезания и организация и провеждане на тренировъчни лагери (дейности 1, 2, 3, 4, 5 от формуляра за кандидатстване);
 • отпада изискването за съфинансиране;
 • приоритетно ще бъдат финансирани разходи по дейности 6, 7 и 8 от формуляра за кандидатстване, т.е. материално техническо оборудване (МТО), наеми и консумативи за ползване на спортни бази и спортни съоръжения, стимулиране на треньори, отговарящи за дейности по проекта;
 • възнагражденията за треньорския състав да включват разработване на онлайн обучения за тренировъчна дейност за децата и младежите;
 • постъпилите проектни предложения в Столична община към датата на подаване на настоящия доклад, ще бъдат финансирани за разходи по дейности 6, 7 и 8 от формуляра за кандидатстване, т.е. материално техническо оборудване (МТО), наеми и консумативи за ползване на спортни бази и спортни съоръжения, стимулиране на треньори, отговарящи за дейности по проекта. След своевременно информиране от страна на администрацията и при желание на ръководителите на спортните клубове, същите могат да преработят предложенията си и да ги актуализират съгласно новите изисквания.
09.04.2020