Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на кохезионната политика в България

Цел на проекта:
Популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставяне на информация за възможностите за финансиране по Оперативните програми.

Изпълнени дейности:
В рамките на проекта са реализирани дейности за изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София).
ОИЦ – София  е част от мрежата областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.
Центърът функционира и работи активно в улеснение на гражданите и заинтересованите страни, като предоставя информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги, сред които:
Информационни услуги:

 • Осигуряване на информация за Националната стратегическа Референтна Рамка (НСРР), оперативните програми, политиката на сближаване и ролята на Европейския съюз
 • Разпространение на информация за открити процедури и добри практики по оперативните програми
 • Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от Европейската комисия, други европейски институции, Управляващите органи, изготвени по проекти, съфинансирани от  Кохезионния и Структурните фондове
 • Други.

Експертни дейности:

 • Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми
 • Осигуряване на експертиза по въпроси, свързани с възможностите за кандидатстване по активни схеми, включително препращане към други специализирани източници на информация
 • Други.

Логистични услуги:

 • Предоставяне на услуга от вида „обслужване на едно гише” на широката общественост за  Кохезионния и Структурните фондове, Националната Стратегическа Референтна Рамка (НСРР), обхвата на оперативните програми и друга информация съгласно специфичните нужди в дадената сфера
 • Предоставяне на възможност за използване на информационния ресурс в web мрежата чрез осигуряване  на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.)
 • Организиране на информационни събития на територията на София-град и София-област
 • Други.

Комуникационни дейности:

 • Работа с целевите групи – граждани, бизнес, НПО, медии и др преки и косвени бенефициенти
 • Сътрудничество на Управляващите органи/Междинните звена на оперативните програми, националните и/или регионални медии.

В рамките на проекта са организирани и проведени 205 информационни събития (кръгли маси, семинари, обучения и др.), обслужени са 5 622 посетители и е осъществена консултация по 6 908 запитвания на граждани, НПО, бизнес и други потенциални бенефициенти.
Офисът на Областен информационен център – София се намира на лесно и достъпно място в центъра на града в близост до Южен парк и пешеходната зона на бул. „Витоша“ на адрес: София 1408, бул. „Витоша“ 99 , тел. 02/8511 297; 0879/ 291 120, e-mail: oic.sofia@gmail.com.
Удобна транспортна комуникация: трамвай 1 (спирката на 14-то ДКЦ, в  кв. „Иван Вазов“).

Стойност: 649 327,65 лв. (100% БФП)

Период на изпълнение: юли 2011 г. – декември 2015 г.

Новини и бюлетин на ОИЦ – София: http://archive.eufunds.bg/bg/oicnews/0/24

21.04.2017