Фандъкова: Готови сме с предложения за законодателни промени, с които да се засили контролът и отговорността на всички участници в строителния процес

"Готови сме с предложенията за законодателни промени, с които да се засили контролът и отговорността на всички участници в строителния процес – проектанти, надзорници, строители. Разработихме предложенията с екипа на главния архитект на София арх. Здравков и с общинския съветник адв. Георги Георгиев. Предлагаме конкретни промени в Закона за устройство на територията, като целта е защита на публичния интерес." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

"Очакваме да получим подкрепата на хората, защото целта е да защитим публичния ресурс" – посочи също арх.Здравков. По думите му предлагаме въвеждане на солидарна отговорност за скрити дефекти, която да се носи от участниците в строителството – строителя, проектанта, лицата, упражняващи технически контрол за част "Конструктивна" и доставчиците.

Отделно се предлага фирмите за строителен надзор да носят отговорност за своевременното установяване явни дефекти при съставяне на актовете за извършената работа. Предлагаме въвеждане на задължителна допълнителна застраховка.

"Целта на промените е да гарантираме, че когато се изразходват публични пари те ще бъдат гарантирани с качествена работа от фирмите, които печелят обществените поръчки" – каза също Фандъкова.

Адв. Георгиев посочи, че при изготвянето на промените е проучен международния опит в тази област и конкретно този във Франция, където е въведена т.нар. "споделена отговорност".

Предлагат се изменения в Закона за устройство на територията и в две Наредби.

Предвижда се носене на отговорност от лицето, упражняващо строителен надзор по отношение на своевременното установяване на наличието на явни дефекти при извършване на проверка относно спазване на изискванията към строежите към момента на съставяне на актове и протоколи за приемане или установяване на извършените работи.

Въвеждане на задължителна допълнителна застраховка, която да се сключва между публичния възложител и останалите участници в строителството и ще покрива отговорността от неизпълнение на сключения договор за конкретен обект, както и имуществените вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, независимо чия собственост са те и от кого са заплатени.

Предлага се изменения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Предвижда се установяване на специален ред и процедура за реализиране на отговорността за скрити дефекти и основание за спиране на гаранционните срокове за времето на отстраняване на дефекта и възобновяването им след приемането на работата.

25.09.2020