Eлектронни административни услуги на направление „Архитектура и градоустройство“

Какво е необходимо, за да използвате е-услугите на НАГ?

  • квалифициран електронен подпис (КЕП);
  • инсталирано приложение BIS, безплатно и валидно за всички видове КЕП;
  • потребителски профил в портала на НАГ;
  • предоставяне на платежен документ в момента на заявяване.

 

При подадени заявления по електронен път, чрез електронния портал на направление “Архитектура и градоустройство”, трябва да се има предвид следното:

1. При подадено заявление по електронен път можете да следите статуса на Вашето заявление, което преминава през фазите: "регистриран", "разпределен", в "процес на изпълнение", "изготвяне на индивидуален административен акт (ИАА).

2. В случаите на констатирани забележки и/или необходимост от предоставяне на допълнителни документи по Вашето заявление отговорният експерт изготвя писмо до заявителя и съответно Вие го получавате във Вашия профил в електронния портал на направление "Архитектура и градоустройство", като статусът на Вашето заявление преминава в статус "Некоректен". При тази ситуация имате възможност чрез бутон "Коригирай" да подадете отново по електронен път допълнителните документи или тези, по които сте нанесли изисканите от експерта в писмото корекции. След като подадете документите, заявлението Ви отново преминава през описаните фази в т. 1. 

3. В случаите, когато Вашето заявление е във фаза "издаден административен акт", Вие  получавате уведомителен имейл на посочения от Вас електронен адрес и съответно статусът на Вашето заявление преминава в статус "Издаден ИАА". Поради действащите нормативни изисквания към настоящия момент издадените административни актове за разрешаване на изработването на ПУП и Одобряването на ПУП се получават на хартиен носител.

4. В случаите на подадено заявление по електронен път за Одобряване на ПУП, преди издаването на административния акт, Вие получавате уведомителен имейл за предоставяне на графичните материали в оригинал, които са неразделна част от административния акт и подлежат на одобряване на хартиен носител, съгласно нормативните изисквания към настоящия момент. Във връзка с получени множество запитвания от заявители ръководството на направление "Архитектура и градоустройство" апелира към подаването на заявления по електронен път за цитираните по-горе услуги, поради следните причини:

☑️ Спестяване на време.

☑️ Подадените заявления по електронен път за разрешаване изработването на ПУП и одобряването на ПУП се обработват значително по-бързо, тъй като съгласувателния процес протича едновременно за всички участници.

☑️ Създава се електронен съгласувателен лист, в който становищата се събират значително по-бързо, отколкото при документите, подадени на хартиен носител, тъй като не се насочват физически към всеки експерт, участващ в процеса по съгласуване поотделно и поетапно. По този начин при констатирани непълноти на документацията или необходимост от нанасяне на корекции заявителят получава информацията своевременно. 

☑️ Намаляване на броя чакащи заявители за подаване на заявления в деловодството на направление "Архитектура и градоустройство", което ще осигури допълнително време по отношение на обработката на изходящите документи по заявленията, постъпили на хартиен носител.

За да се подаде електронно заявление, е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис, инсталирано безплатно приложение BIS на Вашето устройство и създаден профил на физическо лице в електронния портал на НАГ. Чрез създадения профил можете да подавате заявления като представител на юридически лица и да следите целия процес по обработката им.

Повече информация можете да видите на следния линк: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/974

 

01.08.2022