Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, приоритет физически и двигателни увреждания (ДЦПДТМУТС)

Адрес: гр. София, район „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, ет.3

Директор: Любов Пенева

Телефон: 0882 63 30 31

Е-mail: dcdu_so@abv.bg
 

Комплекс от социални услуги който осигурява индивидуално и в групи подкрепа в специализирана среда на деца с увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно за посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните им нужди. 

Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда в отговор на специфичните потребности на децата от рехабилитация, обучение и образование, психологична и логопедична подкрепа, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.

23.08.2021