Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (район „Надежда“)


Адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, ет.2

Директор: Любов Пенева

Телефон: 0882 63 30 31

Е-mail: dcdu_so@abv.bg
 

Комплекс от социални услуги който осигурява индивидуално и в групи подкрепа в специализирана среда на деца с множествени увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно за посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните им нужди. Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда в отговор на специфичните потребности на децата от рехабилитация, обучение и образование, психологична и логопедична подкрепа, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. Осигурява подкрепяща и стимулираща среда за повишаване уменията на родители на деца с множествени увреждания да отговорят най-пълноценно на техните потребности от грижа, приемане, стимулиране и развитие.

23.08.2021