ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот, предназначен за монтиране на кафе - автомат

 „Диагностично-консултативен център XII - София" ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин", ул. „Кореняк" № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - Площ от 2 кв.м., предназначена за монтиране на кафе - автомат (самопродаваща машина за топли напитки) в коридора на първия етаж на база 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район ,Люлин", бул. „Проф. Александър Станишев" № 17.
    
Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Имотът ще се ползва за поставяне на кафе - автомат (самопродаваща машина за топли напитки).
    
 Минималната наемна цена е в размер на 125 лв. без ДДС.

 Депозитът за участие в конкурса е в размер на 20 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII - София" ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IB AN): BG52SOMB91301019308401.
Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 26.01.2015 г.
 
Цена на конкурсната документация: 5 лв. с ДДС, платима в касата (ет.З, ст.65) на „ДКЦ XII - София" ЕООД, не по-късно от 13.00ч. на 26.01.2015г.
    
Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 26.01.2015 г.
    
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 27.01.2015 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин", ж.к. „Люлин", ул. „Кореняк" № 17, в сградата на „ДКЦ XII - София" ЕООД.
    
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 14 дни.
Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 12.02.2015 г.
Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 13.02.2015 г. от 10.00 часа.
    
За справки: 02/ 9271435   
Д-р В. Василев - управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

12.01.2015