ДКЦ VIII – София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения включени в капитала на дружеството

„Диагностично-консултативен център VIII – София” ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения включени в капитала на „ДКЦ VIII – София” ЕООД:
1 брой лекарски кабинет „А", бл.П2, ет 3 с площ 46.03кв.м - личен лекар, минимална наемна цена 300.00 / триста лева /лева с ДДС.
2 броя гаражни клетки с площ по 18.00 кв.м, минимална наемна цена 48.00 /четиридесет и осем/лева с ДДС за всяка една.
1 брой лекарски кабинет № 311, бл. С, ет.3 с площ 23.84 кв.м. - личен лекар минимална наемна цена 168.00 /сто шестдесет и осем/лева с ДДС
1 брой помещение, бл. С, сутерен, с обща площ-213.50кв.м. - Фитнес, минимална наемна цена 616.00 /шестотин и шестнадесет/ с ДДС
1 брой помещение бл.С, сутерен с обща площ 79.81 кв.м. - за кафе с минимална наемна цена 192.00 /стодеветдесети два /лева с ДДС
1 брой помещение, ет. 2, фоаето с площ 13.05 кв.м - за ортопедичен магазин и помощни средства с минимална наемна цена 130.00 /сто и тридесет/ лева с ДДС
1/2 лекарски кабинет № 233 бл. П1, ет.2 - кардиолог, минимална наемна цена 84.00 /осемдесет и четири/ лева с ДДС   
находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " №77, в сградата на „ДКЦ VIII-София" ЕООД.

Срок за отдаване под наем: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
    
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.01.2015 г. от 10.30 часа на следния адрес: град София 1229, „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в сградата на „ДКЦ VIII - София" ЕООД.
    
Депозитите за участие в конкурса се внасят в касата на ет. 2, ст. 203 на „Диагностично-консултативен център VIII - София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в срок до 15.00 часа на 27.01.2015 г.
    
Цена на конкурсната документация: 36 лева с ДДС, платими в касата (ет.2, ст. 203) на „ДКЦ VIII - София" ЕООД.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в срок до 27.01.2015 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие - 15.00 часа на 28.01.2015 г.
    
За справки: 02/9382717
Д-р Сл. Славчев - Управител на „ДКЦ VIII- София" ЕООД
  

14.01.2015