ДКЦ ХII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост за поставяне на рекламни табели

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост

Имот 1: Площ от 4 кв.м., находяща се на стълбите до рампата на база 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД. с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17. Имотът ще се ползват за поставяне /монтиране/ на 1 /един/ брой рекламна табела с медицинска насоченост - за лекарства и лекарствени продукти, продукти за медицински цели, застраховки /здравни и/или живот/. Минималната наемна цена е в размер на 135 лв. без ДДС 

Имот 2: Площ от 4 кв.м., находяща се на стълбите на база 2 в сградата, в която се помещава – „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17. Имотът ще се ползват за поставяне /монтиране/ на I /един/ брой рекламна табела с медицинска насоченост - за лекарства и лекарствени продукти, продукти за медицински цели, застраховки /здравни и/или живот/.
   
Минималната наемна цена е в размер на 135 лв. без ДДС.
   
Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
   
Депозитът за участие в конкурса е в размер на 20 лв. за всеки един от имотите, вносим по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 28.09.2015г.
   
Цена на конкурсната документация - 10 лв. без ДДС, платима в касата /ет.3, ст.65/ на „ДКЦ XII - София" ЕООД, не по-късно от 13.00ч. на 28.09.2015г.
   
Всеки кандидат може да кандидатства за отделен имот или за двата имота.
   
Краен срок за подаване на документи за участие - 13.00ч. на 28.09.2015г.
   
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.09.2015г. от 11.00 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД.
   
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 14 дни.
   
Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 14.10.2015 г.
   
Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 15.10.2015 г. от 11.00 часа.
   
За справки: 02/9271435
   

12.09.2015