Район „Илинден“ продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 – частна общинска собственост, с обща разгъната площ от 157,96 кв. м, с адрес: ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

CO – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 778/25.11.2021 г. на СОС и Заповед № СОА21-РД09-2839/14.12.2021 г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на Общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 – частна общинска собственост, с обща разгъната площ от 157,96 кв. м (полезна площ от 121,80 кв. м и идеални части от 36,16 кв. м), включваща в себе си:
- Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1203.917.10.1, по КККР с площ 62,32 кв. м;
- Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1203.917.10.3, по КККР с площ 95,64 кв. м,
с 2 бр. балкони, по КККР на гр. София, попадаща в поземлен имот с идентификатор: 68134.1203.917 по КККР, представляващ УПИ I за „ЖС, КОО и подземни гаражи“ от кв. 42, м. „Разсадника – Бежанци”, по плана на гр. София, за срок от 10 години, с предназначение – за търговска дейност и офис, с административен адрес: район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263, одобрен със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на ИД на АГКК, АОС № 100/26.10.2020 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 413,00 лв., (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на 300,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14:00 ч. на 25.05.2022 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, служба ЦАО.

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 25.05.2022 г. включително в служба ЦАО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 26.05.2022 г. от 14:00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50,00 лв. (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 47.

10.05.2022