Център за работа с деца на улицата (ж.к. "Надежда")


Адрес: ж.к. "Надежда", ул. "Свободна" № 30
Директор: Любомира Младенова
Телефон на директора: 0879 06 04 80

Услугата се администрира от: Фондация "Конкордия България"

Капацитет: 8 места.

Центърът за работа с деца на улицата осигурява институционална закрила и защита на деца от улицата.

Центърът за работа с деца на улицата осигурява условия и сигурна среда за:

 • извеждане на детето от рисковата улична среда;
 • духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
 • обучение по алтернативни програми, професионално ориентиране и обучение в жизнени умения;
 • усвояване на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
 • развитие на индивидуалността.

Целеви групи:

 • Деца в риск на възраст от 3 – 18 години, които пребивават на улицата епизодично или за различни периоди от време – сами, придружавани от възрастен или в неформални групи; които живеят и работят на улицата – самостоятелно или в неформални групи.

Предлагани социални услуги и дейности:

1. Работа на терен:

 • Чрез планирани обходи – наблюдение на уличната ситуация, картографиране и преброяване;
 • Издирване на деца на улицата при планираните обходи и по сигнал. Събиране на информация;
 • Създаване на контакт с детето и изграждане на доверителни отношения;
 • Индивидуална подкрепа за всяко дете чрез предоставяне на изнесени услуги – подпомагане, „улично образование”, консултиране;
 • При необходимост – предложение до съответния отдел за Закрила на детето за настаняване в заведение за социални услуги, в т.ч. и Кризисния център за деца, пострадали от насилие.

2. Дневни социални услуги за деца:

 • Задоволяване на базисни потребности (еднократно хранене, облекло и обувки, санитарни и хигиенни услуги) и индивидуални потребности;
 • Здравни грижи за всички деца, които посещават и са потребители на социалната услуга;
 • Психологическа подкрепа, в т.ч. насочване към външни специалисти при необходимост;
 • Индивидуална и групова образователна подкрепа за деца в училищна възраст, в т.ч. алтернативно обучение по основните училищни предмети. Обучение в жизнени умения, професионално ориентиране и посредничество за намиране на работа;
 • Организиране на свободното време на всяко дете с цел подпомагане интегрирането му в обществото и създаване на условия за изява на индивидуалните му способности;
 • Работа със семействата – родители, близки и роднини, членове на разширеното семейство и други значими за детето хора.

Продължителността на престоя на децата в Центъра може да бъде:

 •     Краткосрочен – до три месеца.
 •     Дългосрочен – над три месеца, но не повече от една година.

С всяко дете се работи за извеждане от уличната среда чрез мобилна работа на терен и предоставяне на социални услуги – „дневна грижа”. Персонално се осигурява защитена среда за развитието на всяко дете по време на престоя му в Центъра, съгласно нормативната уредба, регламентираща закрилата, защитата и социалното подпомагане, както и трайно извеждане от рисковата улична среда на деца, изпаднали във временна или трайна безнадзорност.

14.11.2016