30 етажни собствености в София са включени в проект SHEERenov „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“

 

На пресконференция в Столична община бе представен модел за обслужване на собствениците на принципа „на едно гише“ за целите на обновяване за енергийна ефективност в жилищния сектор

 

В очакване рестарта на Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост на пресконференция днес в Столична община беше представен нов модел на взаимодействие между администрацията, собствениците и бизнеса в подкрепа на гражданите и в отговор на предизвикателството с променените условия спрямо предишната Програма.

Новият модел е разработен по проект SHEERenov – „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ (финансиран от Програма "Хоризонт 2020" на ЕК) и дава отговор на въпросите:

1. Как собствениците да бъдат подпомогнати в организацията на процеса за обновяване за енергийна ефективност, изискващ знания, умения и опит, каквито те не са длъжни да притежават?

2. Как етажната собственост би могла да осигури съфинансиране, при положение, че всяка сграда се обитава от собственици с различни финансови възможности?

Проект SHEERenov предлага 2 групи решения

  • Предоставяне на експертни услуги за етажната собственост по време на целия процес на обновяване на сградата на принципа на „обслужване на едно гише“ от „Специализиран посредник“;
  • Модел на финансиране, съобразен с финансовите възможности на собствениците.

Иновативният за България модел е разработен на базата на  работещи решения от най-добрите европейски практики, като ги адаптира към българските условия. Нуждите, нагласите и очакванията на собствениците са проучени в рамките на проведени  социологически проучвания и  резултатите от тях взети предвид: 71% от анкетираните заявяват готовност за участие в нова фаза на Националната програма за енергийна ефективност при изискване за съфинансиране от страна на собствениците, ако е по възможностите им. Аргументите са, че обновяването води до по-ниски сметки за отопление, по-красива и сигурна сграда, повече комфорт за собствениците и по-висока стойност на имота. 94,6% от анкетираните са убедени, че енергийното обновяване ще доведе до намаляване на месечните сметки на домакинството за отопление и електричество. Проучванията констатират обаче редица проблеми и опасения: липса на информация за изискванията,  недостатъчно познания за процеса на обновяване и нужда от експертна помощ, скептицизъм (средно 44% в една сграда), че в тяхната етажна собственост може да бъде постигнато съгласие за обновяване.

Услугите на „Специализирания посредник“ са свързани с предоставяне на експертна информация, техническа експертиза на състоянието на сградата и необходимия пакет от мерки за обновяване, разчет на разходите за инвестиция и разпределението им между собствениците в сградата, социална диагноза и подкрепа за решаване на специфични въпроси в етажната собственост и като цяло – подкрепа за  постигане на информирано съгласие за участие в обновяването.

По време на пресконференцията бе представен финансов модел като комбинация от публични и частни средства. Той дава възможност за обновяване чрез   съинвестиране на собствени средства при улеснен достъп до кредит за Сдружение на собствениците, както и чрез целева помощ за социално уязвими собственици/енергийно бедни. Разработеният модел на кредит отчита очакванията на гражданите за размер на месечните вноски между 50 и 100 лева, а направените от експертите изчисления показват, че със спестените средства от по-ниските месечни разходи за енергия е напълно възможно да се покриват до 80% от вноските и кредитът да се изплати в обозрими срокове.

SHEERenov подходът е тестван в рамките на проекта, като с предоставените услуги от експертите на „Специализирания посредник“, е постигната промяна на нагласите и готовност за участие на 30 етажни собствености от общо 54 обслужени при условията и изискванията на Проект 9а НПВУ, т.е.: самоорганизация и финансиране на подготвителните дейности и съгласие за съфинансиране в размер на 20% от стойността на инвестицията, в случай че не бъдат одобрени за 100% финансиране на СМР.

Като фактор за успех бе посочен установеният модел на добро сътрудничество между администрацията на  Столична община и бизнеса, изпълняващ ролята на Специализиран посредник. Като добри практики бяха посочени дейностите на общинските служители, свързани със:

- организация по намиране и предоставяне на необходима техническа документация от различни структури на общината, включително данни от експлоатационното дружество "Топлофикация";

- изпращане на нарочни писма/покани до домоуправителите на сгради на територията на района относно възможностите, които предоставя проекта;

- участие на общински служители в събрания на етажната собственост, проведени за целите на проекта;

- решаване на специфични въпроси, свързани с незаконно строителство в режим на търпимост, отводняване на терени, включително благоустрояване, за да стане възможно обновяването за енергийна ефективност.

Разработеният модел ще послужи като основа, на която да бъдат структурирани идентични звена в цялата страна, е предвидено в НПВУ Проект 9а. Разработеният по проекта  инструментариум за стандартизиране на цялостното енергийно обновяване: Процедурен наръчник, Организационно  ръководство, Техническо ръководство и др.  Вече е на разположение на собственици, бизнес, местни власти и всички заинтересовани страни на сайта на проект SHEERenov https://sheerenov.eu.

Проект „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ SHEERenov  е  финансиран от Програма "Хоризонт 2020" на ЕК.  Проектът се изпълнява в партньорство между Столична община, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България и две чуждестранни организации от Унгария и Естония.

Целта на проекта бе да се разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София чрез предоставяне на компетентни професионални услуги на етажните собствености, посредством фигурата на ,,специализирания посредник” в лицето на частния бизнес, в комбинация с активното участие и подкрепа на общинската администрация.

Разработеният модел е обявен от българското правителство (НПВУ Проект 9а) като възможност чрез проекта да се получат необходимите и ценни решения за „трансформиране на съществуващия модел за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ (БФП) на собствениците на жилища в устойчив механизъм с активното участие на администрацията, собствениците и бизнеса“.

Моделът SHEERenov дава основа за промяна на националната политика за енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Той осигурява важен принос към съответните реформи, предвидени в НПВУ – „Обслужване на едно гише“, „Разработване на дефиниция за енергийна бедност“, промени в Закона за етажната собственост за целите на „улесняване и повишаване на ефективността на инвестициите в енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Освен това, разработеният по проект SHEERenov 3-компонентен модел1, предлага практически решения на предизвикателствата, свързани с необходимостта собствениците на жилища да участват финансово след 2023 г.

 

 1) Публична финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства; 2) Улеснен достъп до заеми за Сдруженията на собствениците и 3) Целенасочена подкрепа за енергийно бедни собственици на жилища.

19.09.2022