Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9079/29.10.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Марта Георгиева – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9079/29.10.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

По електронен път:

  • На e-mail: nikolai.ignatov@abv.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9079/29.10.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 02.11.2020 г. до 02.12.2020 г.

4. Съдържание на документацията: 

  • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9079/29.10.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

5. Координати за връзка:

  • Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"
  • Електронна поща: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община