2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ обявява конкурс с предмет: “Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи ученически бюфети, разположени в сгради за образование на 2. СУ „Акад. Ем. Станев“ (гр. София, ул. „Ген. Суворов“ № 36, за срок от 4 (четири) г."

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


1. Елеонора Лилова, директор на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, на основание чл. 3, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 и чл. 4 и чл. 6, ал. 1, чл. 7 ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, в изпълнение на Решение № 755, по Протокол № 81, т. 87 от 27.07.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-1830/16.08.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс с предмет: “Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи ученически бюфети, разположени в сгради за образование на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, с адрес: гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36, за срок от 4 (четири) години“, разделен на обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в сграда за образование с идентификатор 68134.1930.105.1, с площ от 24,00 кв. м, с адрес: гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36;
Обособена позиция № 2 – отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в сграда за образование с идентификатор 68134.1930.105.2, с площ от 32,00 кв. м, с адрес: гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36.

2. Месечната наемна цена, определена съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител, е:
За обособена позиция № 1 – Ученически бюфет, находящ се в сграда за образование с идентификатор 68134.1930.105.1, с площ от 24,00 кв. м: начална конкурсна наемна цена 14,15 (четиринадесет лв. и петнадесет ст.) лв. без вкл. ДДС;
Обособена позиция № 2 – Ученически бюфет, находящ се в сграда за образование с идентификатор 68134.1930.105.2, с площ от 32,00 кв. м, с адрес: гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36: начална конкурсна наемна цена 18,87 (осемнадесет лв. и осемдесет ст.) лв. без вкл. ДДС.

3. Специфично конкурсно условие: за ученическо бюфетно хранене.
Обектите, предмет на настоящия конкурс, следва да се ползват само за посоченото им предназначение – организиране и осъществяване на ученическо бюфетно хранене. Не се допуска използването им за производство и предлагане на друга продукция, използването им в извънучебно време за други дейности, както и преотстъпването на обектите за ползване (независимо дали на договорно или друго основание от външни за участника в конкурса юридически или физически лица).

4. Срок на договора – 4 (четири) календарни години, считано от датата на подписването му.

5. Отваряне и разглеждане на офертите
Отварянето
на офертите ще се извърши на 09.11.2023 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, ул. „Генерал Суворов“ № 36.
Пликовете с предложенията на участниците в конкурса се отварят от назначената комисия в предварително оповестените ден, час и място.
Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците лично, техни представители, представители на училищното настоятелство, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Офертите се разглеждат и класират от комисия, назначена от директора на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, в съответствие с разпоредбите на чл. 10 и сл. от Наредбата на Столичен общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община.

6. Оглед на обекта
Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта, за който кандидастват, всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 09:00 до 12:30 часа, като заявят предварително поне 1 (един) работен ден по-рано това си желание пред Пламен Туртуманов – зам.-директор на училището, на телефон за контакт 02/955-62-52, с когото се извършва огледа.
В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е подадена само една оферта, срокът за получаване на оферти за участие в конкурса, ще бъде удължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Конкурсната документацията се публикува на СО –  район „Витоша“ – https://www.raionvitosha.eu/bg/, на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ – https://2su.bg/ и на сайта на Столична община – www.sofia.bg, раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“.

За информация: 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“
Лице за контакт: Пламен Туртуманов
тел.: 02/955-62-52
имейл: 2su.em.stanev@2su.bg


Заповед № РД-09-107/19.10.2023 г. на директора на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“
Конкурсна документация
Заявление за участие

Директор на 2. СУ: .......
 /​​​​​​Д-р Елеонора Лилова/

20.10.2023