145. ОУ „Симеон Радев“, район "Младост", обявява конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене в 145. ОУ „Симеон Радев“ за срок от 5 (пет) години

145. ОУ ”СИМЕОН РАДЕВ” – РАЙОН "МЛАДОСТ" – СОФИЯ
София; ж.к. “Младост-1 А“, ул. “Ресен“ № 1 , 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg; http://145ou.com


145. ОУ „Симеон Радев“, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово хранене

О Б Я В Л Е Н И Е


в изпълнение на Решение № 106 от 09.02.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община със Заповед на директора на 145. ОУ „Симеон Радев“ е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене в 145. ОУ „Симеон Радев“, намиращо се на територията на Столична община – район „Младост“


1. Специфично конкурсно условие: за ученическо столово хранене. Месечна наемна цена – 135,98 лв. без ДДС. Срок на договора – 5 (пет) години.

2. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000,00 (хиляда) лева.

3. Конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа до крайния срок за подаване на оферти, в сградата на 145. ОУ „Симеон Радев“, с адрес: Гр. София, ж.к. “Младост-1 А“; ул. „Ресен“, № 1, кабинет 213. Стойността на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка: IBAN: BG06SOMB91303140415601, при "Общинска банка" АД.

4. Оферти се подават всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа до 06.06.2023 г., в 145. ОУ „Симеон Радев“, с адрес: Гр. София, ж.к. “Младост-1 А“; ул. „Ресен“, № 1, к-т № 213.

5. Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 07.06.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на 145. ОУ „Симеон Радев“, с адрес: Гр. София, ж.к. “Младост-1 А“; ул. „Ресен“, № 1, в библиотеката на 1. етаж до входа на училището.

6. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № 1155/16.05.2023 г. на директора на 145. ОУ „Симеон Радев“.

7. Документация е публикувана на електронната страница на районната администрация, на чиято територия се намира училището, и на сайта на Столична община, раздел "Бизнес, инвестиции, строителство", подраздел "Търгове и конкурси" и на информационните табла в района и Столична община. Допълнително информация за конкурса се оповестява на електронната страница и/или по друг подходящ начин, вкл. като се постави обявление на подходящо място в училището.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

Директор на 145. ОУ "Симеон Радев":
/Антоанета Михайлова/

 

 

17.05.2023