124. ОУ „Васил Левски, район „Подуяне“, удължава с 15 (петнадесет) дни срока за приемане на оферти за отдаване под наем на обект, част от недвижим имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо бюфетно хранене в 124. ОУ „Васил Левски" за срок от 5 (пет) години

124. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
София, 1517, район "Подуяне", ул. ”Вършец” № 13
Тел. 02 945-02-96, 02 845-01-08, 02 945-01-30
Имейл: info-2219124@edu.mon.bg, Сайт: https://124-ou.com/ОБЯВЛЕНИЕ


В изпълнение Решение № 479 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичен общински съвет и т. 2, предложение второ от Заповед № СОА23-РД09-1551/07.07.2023 г. на кмета на Столична община, и на основание чл. 259, ал. 1 от  Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, със Заповед № 206/29.08.2023 г. на директора на 124. ОУ „Васил Левски“ е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо бюфетно хранене в 124. ОУ „Васил Левски“, намиращо се на територията на Столична община – район „Подуяне“.  Със Заповед № 5/18.09.2023 г. на директора на 124. ОУ „Васил Левски“ се удължава с 15 (петнадесет) дни срокът за приемане на оферти за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо бюфетно хранене в 124. ОУ „Васил Левски“, намиращо се на територията на Столична община – район „Подуяне“.

1. Специфично конкурсно условие: за ученическо бюфетно хранене. Месечна наемна цена – 36,05 лв. без ДДС или 43,26 лв. с вкл. ДДС месечен наем, при срок на договора – 5 (пет) години.
2. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 300,00 (триста) лева.
3. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от  08:00 часа  до 16:00 часа до 03.10.2023 г., в канцеларията  в административната сграда на 124. ОУ „Васил Левски“, с адрес: гр. София, ж.к. "Сухата река", ул. "Вършец" № 13. Стойността на конкурсната документация е 20,00 (двадесет) лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
IBAN: BG54SOMB91303126312101, ВIС-SOMBBGSF, банка: Общинска банка, клон ФЦ  „Мария-Луиза”, „Подуяне“.
4. Оферти се подават всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа до 03.10.2023 г., в 124. ОУ „Васил Левски“, с адрес: гр. София, ж.к. „Сухата река“, ул. „Вършец“ № 13, канцелария.
5. Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 04.10.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на 124. ОУ „Васил Левски“, гр. София, ж.к. "Сухата река", ул. "Вършец" № 13, в учителската стая.
6. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № 206/29.08.2023 г. на директора на 124. ОУ „Васил Левски“ и с удължаване на срока за приемане на оферти с 15 (петнадесет) дни, съгласно Заповед № 5/18.09.2023 г. на директора на 124. ОУ „Васил Левски“.
7. Документацията е публикувана на електронната страница на районната администрация
, на чиято територия се намира училището, и на сайта на Столична община, раздел “Бизнес, инвестиции, строителство”, подраздел “Търгове и конкурси”, и на информационните табла в района и Столична община. Допълнително информация за конкурса се оповестява на електронната страница и/или по друг подходящ начин, вкл. като се постави обявление на подходящо място в училището.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1.  Документация за участие в публичен оповестен конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене;
2.  Заповед № 5/18.09.2023 г. на директора за удължаване на срока за приемане на оферти.

18.09.2023