118. СУ “Акад. Людмил Стоянов”, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години

118. СУ “Акад. Людмил Стоянов”, район “Младост”
София, 1784, ж.к. “Младост-1”, ул. ”Д-р Стоян Чомаков” № 6, сп. Окръжна болница
тел.: 874 01 05, 874 01 65, 875 03 62, тел./факс 874 00 29, e-mail: coy118@abv.bg

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е
СЪС ЗАПОВЕД № СОА23-РД09-598/23.02.2023 Г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО И БЮФЕТНО ХРАНЕНЕ ЗА СРОК ОТ 5 (ПЕТ) ГОДИНИ В 118. СУ „АКАДЕМИК ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ“


1. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000 (хиляда) лева.
2. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа в сградата на училището – гр. София, ж.к. "Младост 1", ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 6, ет. 2, кабинет 209, от 10.04.2023 до 28.04.2023 г. включително.
3. Стойността на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
IBAN: BG84SOMB91303140436701, при "Общинска банка" АД.
4. Оферти се подават от 8:30 до 16:00 часа от 01.05.2023 до 31.05.2023 г. включително в 118. СУ „Акад. Людмил Стоянов“ на адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1", ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 6, ет. 2, кабинет 209.
5. Конкурсът ще се проведе на 02.06.2023 г. от 10:00 часа в сградата на 118. СУ „Акад. Людмил Стоянов“.
6. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № 2006-752/04.04.2023 г. на директора на 118. СУ и на основание чл. 6, ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, както и е обявен на сайта на:

7. Телефон за информация – 02/875-03-62.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

 

 

118. СУ “Акад. Людмил Стоянов”, район “Младост” – СО
Директор: ……………..……
                 /Юлия Начева/

 

05.04.2023