1. "Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД за 2012 г.; 2. "Основен ремонт на контактна и кабелна мрежи и ТИС по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД за 2012 г.

Столична община откри открита процедура по опростени правила за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:

1. "Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД за 2012 г.

2. "Основен ремонт на контактна и кабелна мрежи и ТИС по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД за 2012 г.

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-38/ 31.05.2012 г.

Цена на Документацията за участие - 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 26.06.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 03.07.2012 г.
Офертите се подават във фронт - офиса на Столична община на ул. "Московска" №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура по опростени правила:

***

Публикувано на 26.7.2012 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците в откритата процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 30.07.2012 г., ул. „Париж” № 3, заседателна зала 109, 14:00 часа.

05.06.2012