1. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2011 г.; 2. Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2011 г., по обособени позиции

Столичната община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка:

"1. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2011 г.;

2. Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2011 г., по обособени позиции".

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-25/24.03.2011 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 15.04.2011 г.

Срок за подаване на оферти:16:00 часа на 26.04.2011 г. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” № 33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***
Отговори и запитвания

***

Публикувано на 19.05.2011 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще се състои на 25.05.2011 г. от 14:00 ч. в зала 2 на ул. „Московска” № 33.

28.03.2011