„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Апартамент №35 с площ 92.75 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост" 4, бл.458, вх. 2, ет. 7. Начална месечна наемна цена: 508.00 (петстотин и осем) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 508.00 (петстотин и осем) лв. 
2. Апартамент №37 с площ 96.85 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост" 4, бл.458, вх. 1, ет. 8. Начална месечна наемна цена: 525.00 (петстотин двадесет и пет) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 525.00 (петстотин двадесет и пет) лв.
3. Апартамент №39 с площ 72.69 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост" 4, бл.458, вх. 2, ет. 8. Начална месечна наемна цена: 392.00 (триста деветдесет и два) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 392.00 (триста деветдесет и два) лв.
4. Апартамент № 45 с площ 133.73 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост" 4, бл.458, вх. 2, ет. 10. Начална месечна наемна цена: 758.00 (седемстотин петдесет и осем) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 758.00 (седемстотин петдесет и осем) лв.
5. Апартамент № 4 с площ 117.66 кв.м, находящ се в гр. София, ул. "Враня" № 57-59, ет. 1, ап. 4. Начална месечна наемна цена: 727.00 (седемстотин двадесет и седем) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 727.00 (седемстотин двадесет и седем) лв.
6. Апартамент №1 с площ 97.75 кв.м, находящ се в гр. София, ул. "Банат" № 16 /ул. "Орел" № 6 по Н.А/, ет.2. Начална месечна наемна цена: 587.00 (петстотин осемдесет и седем) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 587.00 (петстотин осемдесет и седем) лв.
7. Магазин с идентификатор 68134.101.29.1.6, с площ 3,00 кв.м, разположен около централната канонада на сградата, с административен адрес: ул. „Граф Игнатиев“ № 5, район „Средец”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 168.00 (сто шестдесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 168.00 (сто шестдесет и осем) лв.
 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 12.09.2022 г. от 10:00 часа в офиса на „Заводпроект” ЕООД - гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12, ет.7.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Заводпроект” ЕООД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 7, всеки работен ден от 26.08.2022 г. до 08.09.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 09.09.2022 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Заводпроект” ЕООД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 26.08.2022 г. до 08.09.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-23

26.08.2022