„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за извършване на административни дейности с площ от 30 кв. м, находящо се в двора на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19

 

„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3 и ал. 5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол № 12/26.08.2022 г. „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД,

ОБЯВЯВА

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Помещение за извършване на административни дейности  с площ от 30 кв. м, находящо се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19, срок от 3 години.

1. Начална месечна наемна цена: 1190 (хиляда сто и деветдесет) лева, без ДДС. В цената не са включени консумативни разходи като: вода, електричество, отпадъци, отопление и пр. Всички разходи във връзка с ползване на обекта са за сметка и се заплащат от наемателя.

Участници, оферирали цена под обявената начална месечна цена, ще бъдат отстранени от участие в търга.

Депозит: за участие е 1190 (хиляда сто деветдесет) лева и се внася в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” № 19 от 09:00 – 14:00 часа всеки работен ден в периода от 01.09.2022 г. до 14.09.2022 г.

Дата на провеждане на търга: 16.09.2022 г.;

Начален час на търга: 10:30 часа;

Място на провеждане на търга: в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София – 1504, ул. „Шейново” № 19.

Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита:  

Цената на тръжната документация е 50 (петдесет) лева. Тръжната документация се заплаща в касата на дружеството в гр. София, ул. ”Шейново” № 19 всеки работен ден от 09:00 – 14:00 часа, и се получава в деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД срещу представен платежен документ в срок от 01.09.2022 г. до 14.09.2022 г.

Условия за оглед на обекта
Всеки работен ден от 12:00 до 14:00 часа в периода от 01.09.2022 г. до 14.09.2022 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие е 14.09.2022 г. до 14:00 часа, в кабинет 4 на първия етаж на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД – гр. София, п.к. 1504,  ул. „Шейново” № 19.

Ако на търга не се яви нито един кандидат същият ще бъде обявен за непроведен и ще се проведе повторно на 16.10.2022 от 10:30 часа в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД – гр. София, ул. „Шейново” № 19.

За допълнителна информация: В кабинет № 4 на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД – гр. София, п. к. 1504,  ул. „Шейново” № 19,
електронен адрес: hospital@sheynovo-ag.eu, тел: + 02/9444 11 63.

01.09.2022