„Втора МБАЛ – София” ЕАД обявявa конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставени за управление на "Втора многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

"ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ" EАД

 

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА  ДЕЙНОСТ,  ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

 

 А. Недвижим имот, съставляващ площ от 1 (един) квадратен метър, с предназначение за извършване на търговска дейност – поставяне на вендинг машина/автомат за кафе, находящ се на партерен етаж между централен вход и „регистратура“  на лечебното заведение, с минимално определена месечна наемна цена в размер на  234,00 лв. (двеста тридесет и четири лева) без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ площ от 1 (един) квадратен метър, с предназначение за извършване на търговска дейност – банкови услуги (поставяне на устройство – банкомат), находящ се на партерен етаж срещу „деловодство“ на лечебното заведение, с минимално определена месечна наемна цена в размер на 32,00 лв. (тридесет и два лева) без включен ДДС;

В. Недвижим имот, съставляващ помещения с обща площ от 240 (двеста и четиридесет) квадратни метра, с предназначение за извършване на търговска дейност като пералня – дейности по изпиране и гладене, находящ се в източна част на приземен етаж на лечебното заведение, без налично оборудване, с минимално определена месечна наемна цена в размер на 1 476,00 лв. (хиляда четиристотин седемдесет и шест лева) без включен ДДС;

Не се допускат и се отстраняват от участие в конкурса търговци и дружества със задължения към „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД  от 29.08.2022 г. до 19.09.2022 г. включително.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. (тридесет лева) с включен ДДС.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN  BG47 SOMB 9130 1027 3753 02  в срок до 15:30 часа на 19.09.2022 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15:30 часа на 19.09.2022 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 20.09.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

 

29.08.2022