„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – София

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – СОФИЯ

 

На основание чл. 40, ал. 3 от НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала на СОС (Приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.) и в изпълнение на Решение по Протокол № 8/29.09.2022 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2021 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следва:

1. Обособени реални части по списък – Група А: Склад резервни части  с площ от 842,00 кв. м, реална част от терен с асфалтова настилка с площ 1500,00 кв. м, съгласно приложена скица, сграда „Стопанска сграда” с площ 514,00 кв. м, Гаражно хале с площ 288,00 кв. м, Гараж № 4 в сграда „Специални коли” с площ 42,00 кв. м, и реална част от бетонова настилка  с площ 240,00 кв. м, съгласно приложени скица и схема с начална наемна цена от 9 660,00 лв.; 

2. Обособени реални части по списък – Група Б: Помещение „Ремонт гуми” с площ от 33,00 кв. м, реална част от сграда „Кухненски блок” с площ от 398,56 кв. м, Реална част – 504,00 кв. м от сграда „Стопанска сграда” с обща площ от 956,00 кв. м, Помещение „Канцелария и агрегатно отделение” с площ от 102,60 кв. м, Абонатна станция в сграда „Авторемонтен корпус” с площ от 36,00 кв. м, Реална част от сграда „Авторемонтен корпус” с площ от 576,00 кв. м и помещение „Вентилационно” в сграда „Авторемонтен копрпус” с площ от 33,00 кв. м, съгласно приложени скица и схема с начална наемна цена от 5 105,00 лв.;

3. Терен – бетонова настилка ведно с преместваемо производствено съоръжение, съгласно приложени скица и схема от 1020,00 кв. м, от който 588,00 кв. м незастроена площ и площ от 432,00 кв. м на преместваемото съоръжение с начална наемна цена от 1 815,00 лв.;

4. Помешение «Шлосерно» на първи етаж на сграда «Двуетажна ремонтна работилница» с площ от 131,23 кв. м, ведно с Реална част от терен с тревно покритие, заключена между сграда «Двуетажна ремонтна работилница» и южната външна ограда на Базата на „ВиК” ЕАД в гр. София с площ от 87,50 кв. м с начална наемна цена от 730,00 лв.;

5. Еднообемна бетонова гаражна клетка № 6 с площ от 15,00 кв. м с начална наемна цена от 75,00 лв.;

6. Еднообемна бетонова гаражна клетка № 2 с площ от 20,00 кв. м с начална наемна цена от 100,00 лв.;

7. Свободна площ от 1,20 кв. м за разполагане на „Вединг автомат”, до сграда КПП в Базата на „ВиК” ЕАД в гр. София с начална наемна цена от 100,00 лв.;

8. Гаражна клетка № 4 в сграда "Гараж специални коли" с площ от 42,00 кв. м с начална наемна цена от 252,00 лв.;

9. Гаражна клетка № 5 в сграда "Гараж специални коли" с площ от 42,00 кв. м с начална наемна цена от 252,00 лв.;

10. Складово помешение в сграда корпус «Г – Кухненски блок» с площ от 271,00 кв. м с начална наемна цена от 1 200,00 лв.;

11. Реална част от подземен гараж на кота – 8,40 м в административна сграда блок «А», съгласно приложена схема с площ от 56,00 кв. м с начална наемна цена от 172,00 лв.;

12. Офис, (бивше „кафе”) на първи етаж от шестетажната административна едропанелна сграда с площ от 62,00 кв. м с начална наемна цена от 372,00 лв.;

13. Реална част от терен с тревно покритие, заключена между сграда «Двуетажна битова сграда – корпус Д», сграда „Трафопост”, сграда „Бивша съблекалня” и външната ограда на Базата на Дружеството с площ от 140,00 кв. м, ведно с изграденото преместваемо съоръжение с площ от 97,00 кв. м с начална наемна цена от 275,00 лв.;

14. Гараж № 8, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20,00 кв. м с начална наемна цена от 100,00 лв.;

15. Помещение № 213, на втори етаж в шестетажната едропанелна административна сграда с площ от 57,00 кв. м, вкл. 3,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 60,00 кв. м с начална наемна цена от 360,00 лв.;

16. Помещение № 509 с площ от 18,00 кв. м, находящо се на пети етаж от шестетажната административна сграда ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 21,00 кв. м с начална наемна цена от 126,00 лв.;

17. Едно паркомясто, разположено срещу триетажната административна сграда с начална наемна цена от 135,00 лв.;

18. Гараж № 7, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20,00 кв. м с начална наемна цена от 100,00 лв.;

19. Помещение № 9 с площ от 47,00 кв. м, находящо се на трети етаж от шестетажната административна сграда ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 50,00 кв. м с начална наемна цена от 300,00 лв.;

20. Гараж № 9, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20,00 кв. м с начална наемна цена от 100,00 лв.;

21. Гараж № 10, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20,00 кв. м с начална наемна цена от 100,00 лв.;

22. Помещение № 8 с площ от 14,00 кв. м, находящо се на трети етаж от шестетажната административна сграда ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 17,00 кв. м с начална наемна цена от 102,00 лв.;

23. Гараж № 1, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20,00 кв. м с начална наемна цена от 100,00 лв.;

24. Помещение № 412 с площ от 30,00 кв. м, находящо се на четвърти етаж от шестетажната административна сграда ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 33,00 кв. м с начална наемна цена от 200,00 лв.;

25. Луксозен офис, находящ се гр. София, ж.к. „Младост 1А”, ул. "Кръстьо Раковски",  бл. № 509, на 1-ви етаж с полезна площ от 59,85 кв. м с начална наемна цена от 560,00 лв.;

26. Две паркоместа за лек автомобил, разположени срещу сграда „Двуетажна битова сграда”, съгласно приложена схема с начална наемна цена от 145,00 лв.;  

27. Помещение № 507 с площ от 17,00 кв. м, находящо се на четвърти етаж от шестетажната административна сграда ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 20,00 кв. м с начална наемна цена от 120,00 лв.;

Забележка: Всички начални наемни цени са без ДДС. Всички обекти освен позиция № 25 се намират в гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Георги Белов” № 2.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД – гр. София, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.;

- място на получаване: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, стая № 206 всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до 19.10.2022 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 19.10.2022 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД – гр. София до 19.10.2022 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 19.10.2022 г. вкл., всеки работен ден от 08:30ч. до 16:00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 20.10.2022 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

 

05.10.2022