„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

 

„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б, на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 9 от Протокол № 26/19.05.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

12,00 кв. м от покривното пространство на Помпена станция „Дунав“, промишлена сграда с идентификатор 68134.514.306.1 – терен за разполагане на телекомуникационни съоръжения:

1. Местонахождение: гр. София, район „Сердика”, ул. „Панагюрище” № 31 – 33;

2. Състояние: равен покрив, покрит с битумна мушама с посипка;

3. Площ: 12,00 кв. м.

Начална месечна наемна цена:
3000,00 лв./месец (три хиляди лв./месец) без ДДС;
Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:
35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:
Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 14.06.2022 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:
до 17:00 ч. на 14.06.2022 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

Депозит за участие в конкурса:
45,00 лв. (четиридесет и пет лева), който трябва да бъде представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:
Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 14.06.2022 г. след заявка на тел. 0896777256.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 16.06.2022 г. в 09:30 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg

01.06.2022