„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ,
СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

 

„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б, на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 3 от Протокол № 12/11.03.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството:

Поземлен имот, съставляващ част от УПИ IX – за ТЕЦ, заедно с изградените в него сгради:

1. Местонахождение: гр. София, СО – район „Искър“, кв. 1, индустриална зона гара Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 2, на територията на ТЕЦ „София Изток“;
2. Състояние: задоволително;
3. Обща площ: 19 388,00 кв. м.

Начална месечна наемна цена:
8 201,00 лв./месец (осем хиляди двеста и един лв./месец) без ДДС;
Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:
35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:
Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 08.04.2022 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/ 903 32 20.

Краен срок и място за приемане на предложенията:
до 17:00 ч. на 08.04.2022 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и /или 2.

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит):
8 201,00 лв. (осем хиляди двеста и един лева), която трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF

Оглед на обекта:
Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 08.04.2022 г. след заявка на  тел. 02/ 905 72 21, електронна поща: r.panchev@toplo.bg

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 12.04.2022 г. в 09:30 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23 Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg

 

          

25.03.2022