„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на „Помещение с обща площ 14,60 кв. м, находящо се в административната сграда на “Столичен автотранспорт” ЕАД, автобусно поделение „Земляне”, гр. София, ул. „Житница” № 21”

ОБЯВА

 

„Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, на основание чл. 36, ал. 1 и чл. 40, ал. 3 във връзка с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 86 от 09.08.2022 год. на Съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на: „Помещение с обща площ 14,60 кв. м, находящо се в административната сграда на “Столичен автотранспорт” ЕАД, автобусно поделение „Земляне”, гр. София, ул. „Житница” № 21”, за срок от три години, с предназначение „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – дентална медицина“ за срок от три години.

Началната месечна наемна цена е 275 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 140 лв., вносим в брой в касата на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж до 26.08.2022 год. – 16:00 ч.

Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдена конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсна документация документи.

Документацията за участие се получава в деловодството на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда,  IIІ етаж, срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 26.08.2022 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Цената на документацията е 42 лева с включен ДДС, платима в касата на Управлението.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 26.08.2022 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.

Предложения за участие се приемат в деловодството на Управлението до 26.08.2022г. – 16:00 ч.

Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 29.08.2022г. от 09:30 ч. в заседателната зала на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, ІII етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/955-90-20; 02/955-41-34.

 

12.08.2022