„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на представляващ реална част от УПИ, в кв. 80, парцел ГХ, находящ се в гр. София, р-н "Студентски", ул. „Иван Багрянов”, за разполагане на преместваеми съоръжения (маси и столове)


„Спортна София – 2000” ЕАД

ОБЯВА
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 36 и чл. 38 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК), приета с Решение № 489 по Протокол № 22/22.10.2020 г. на Столичния общински съвет (СОС), за отдаване под наем на:

I. Описание на обекта – част от недвижим имот с площ от 30 кв. м, представляващ реална част от УПИ, в квартал 80, парцел IX, с идентификатор № 68134.1601.933, целият с обща площ от 2 818 кв. м, находящ се в гр.София, р-н "Студентски", ул. „Иван Багрянов”, собственост на „Спортна София – 2000“ ЕАД, съгласно АЧОС № 645/19.05.2003 г., за разполагане на преместваеми съоръжения (маси и столове).

Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

II. Начална цена:

Начална месечна наемна цена: 180 лв. (сто и осемдесет лева), без ДДС.

III. Вид на процедурата: търг с тайно наддаване.

Участниците предварително подават писмено ценово предложение в запечатан плик и заявление в по-голям запечатан плик, съдържащ плика с ценовото предложение, ведно с всички документи, изискващи се съобразно одобрената тръжна документация.

IV. Начин на плащане:

За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена. Той е длъжен да я заплати в сроковете и съгласно условията на търга. Ако този участник не внесе предложената от него цена, депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена.

V. Дата, място и час на провеждане на търга:

Търгът се провежда на 18.07.2022 г. от 10:00 ч., в административната сграда на „Спортна София – 2000” ЕАД, гр. София, р-н „Възраждане”, ж.к. „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2.

VI. Ред за закупуване на тръжна документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място за нейното получаване, както и размер на депозита:

Документация за участие в търга се закупува на адрес: гр. София, 1303, р-н „Възраждане”, ж.к. „Зона Б-5”, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 0888347805, от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден, в срок до 15.07.2022 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 30 (тридесет) лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД: Банка: „Общинска  банка”АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.

Размер на депозита за участие – 18 лв. (осемнадесет лева), които следва да са постъпили по посочената по-горе банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД, в срок до 15.07.2022 г.

VII. Условия за оглед на обекта:

Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч., след предварително обаждане на тел. 0884467032, но не по-късно от 15.07.2022 г.

VIII. Ден, място и час на провеждане на търга, респ. на повторно провеждане на търга:

Търгът се провежда на 18.07.2022 г., от 10:00 ч., в административната сграда на „Спортна София – 2000” ЕАД, гр. София, р-н „Възраждане”, ж.к. „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2.

Повторно провеждане на търга, ако е приложимо, се извършва на 25.07.2022 г., от 10:00 ч., в административната сграда на „Спортна София-2000” ЕАД, гр. София, р-н „Възраждане”, ж.к. „Зона Б - 5”, ул. „Българска морава” № 2.

IX. Краен срок за приемане на заявления за участие:

До 16:00 ч. на 15.07.2022 г., включително.
 

X. Специални изисквания към участниците:

Да отговарят на изискванията, посочени в тръжната документация. Договорът със спечелилия участник се подписва пред нотариус, със заверка на подпис и съдържание.

Да представят в запечатан плик предложенията си, които задължително съдържат изискуемите документи.

За допълнителна информация и контакти: тел. 0884467032.

28.06.2022