„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 64,10 кв. м, представляващо част от обслужваща сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, р-н "Средец", Спортен комплекс парк „Борисова градина“ и недвижим имот с площ от 1850 кв. м, съставляващ реална част от УПИ I, с идентификатор 68134.2824.2429, с обща площ от 3 832 кв. м, находящ се...


„Спортна София – 2000” ЕАД
обявява търг с тайно наддаване
съгласно чл. 36 и чл. 38 от НРУУПОППТДОУК за отдаване под наем на:

 

1. Самостоятелно обособено помещение с площ от 64,10 кв. м, представляващо част от обслужваща сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, р-н "Средец", Спортен комплекс парк „Борисова градина“, собственост на „Спортна София – 2000“ ЕАД, с предназначение – бирария, за срок от  3 (три) години.
- Начална месечна наемна цена за обекта – 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), без ДДС;
- Депозит за участие – 150 лв. (сто и петдесет лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка” АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC: SOMBBGSF
- Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., след предварително обаждане на тел. 0884467032, но не по-късно от 24.11.2022 г.;
- Търгът ще се проведе на 25.11.2022 г. от 11:00 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД, в гр. София, ул. ”Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

2. Недвижим имот с площ от 1850 кв. м, съставляващ реална част от УПИ I, с идентификатор 68134.2824.2429, с обща площ от 3 832 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Връбница“, кв. 3, м. бул. „Сливница“, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, начин на ползване – за открит паркинг, за срок от  3 (три) години.
- Начална месечна наемна цена за обекта – 1 100 (хиляда и сто) лева, без ДДС.
- Депозит за участие –110 (сто и десет) лева, вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка”АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC: SOMBBGSF
- Оглед  на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. след предварително обаждане на тел. 0884467032, но не по-късно от 24.11.2022 г.;
- Търгът ще се проведе на 25.11.2022 г. от 10:00 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД, в гр. София, ул. ”Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

3. Документация за участие в търга по т. 1 и т. 2 се получава на адрес: гр. София, 1303, р-н "Възраждане", ж.к. „Зона Б-5”, ул. ”Българска морава” № 2, 0884467032 от 10:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 24.11.2022 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 30 (тридесет) лв., с включен ДДС, внесени по банковата сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД: банка: „Общинска  банка”АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.

4. Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 24.11.2022 г., включително.

10.11.2022