“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за: „Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, за осъществяване на реклама“

 

О Б Я В А

 

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД,
гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30

 

Настоящият конкурс се организира и провежда от “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД при условията и по реда на чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичен общински съвет и Решение по т. 7 от Протокол № 36/ 24.10.2022 г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за обявяване на конкурс за:

„Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за осъществяване на реклама“:

Позиция 1 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 2 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 3 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 4 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 5 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 6 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 7 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 8 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 9 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 10 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6А2-SF/BG за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 11 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 12 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 13 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 14 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 15 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 16 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 17 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 18 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 19 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

Позиция 20 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 75 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на 1 бр. трамвайна мотриса, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, от модел Т6В5-ЧССР за срок от 1 (един) месец с възможност за продължаване до 1 (една) година.”

 

Начална основна месечна наемна цена:

Позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: Началната основна месечна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 75 m² разположена върху външните части на 1 (един) брой трамвайна мотриса е в размер на 697,53 евро (шестстотин деветдесет и седем евро и петдесет и три евроцента), без ДДС за всяка една обособена позиция, в левовата им равностойност.

Цена на конкурсната документация30 лв. с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт” ЕАД.

Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30, всеки работен ден до 28.11.2022 г. (включително) от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на:

Позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: 163,70 лв. (сто шестдесет и три лева и седемдесет стотинки) за всяка една обособена позиция.

Плащане на депозита се извършва по банковата сметка на “Столичен  електротранспорт” ЕАД:

IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF 

„Общинска банка“ АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или
в брой в касата на дружеството на адрес: гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30.

Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат всички български или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци, закупили конкурсна документация и представили изискваните в нея документи.

Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 28.11.2022 г. включително.

Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт” ЕАД, гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30  до 16:00 часа на 28.11.2022 г.

Конкурсът ще се проведе на 29.11.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30 – административна сграда, ІІІ етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01.

09.11.2022