„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството

На основание чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала,  Решение  по Протокол № 02 от 02.06.2022 г. на Съвета на директорите на „Пазари Юг” ЕАД, както  и Заповед № 71 /10.06.2022 г. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД 

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството, както следва:

Конкурс 2 – ГО/2022

1. Сграда с идентификатор 68134.106.136.3, представляваща постройка за търговия, находяща се на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 99-А, парк „Княжевска градина“, район „Средец“, гр. София. с площ 43 кв. м, с начална наемна цена 1 260,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

2. Комплекс от 5 (пет) броя сгради с административно и промишлено предназначение в недвижим имот, находящ се в Природен парк „Витоша“, м. „Драгалевци“, гр. София, с площ 297 кв. м, с начална наемна цена 1 300,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

3. Комплекс от 7 (седем) броя сгради с административно и промишлено предназначение в недвижим имот, находящ се в район „Витоша“, „Княжевска борова гора“, местност „Горски разсадник“, гр. София, с площ 837 кв. м, с начална наемна цена 1 590,00 лв. без ДДС, съгласно оценка на независим оценител.

Гаранционната вноска за участие в конкурс 2-ГО/2022 е в размер на 3 000,00 (три хиляди) лева за всички обекти и се внася в офиса на организатора “Пазари Юг” ЕАД в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135 Б.

 

Конкурс 1 –ДПК/2022 за  обекти, находящи се в сграда на ул. ”Петко Каравелов” № 5, район „Триадица”, гр. София

I. ЕТАЖ 1

1. Офис помещение № 3+3а с площ 42,40 кв. м и начална наемна цена 383,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

2. Офис помещение № 6 с площ 14,00 кв. м и начална наемна цена 125,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

3. Офис помещение № 13 с площ 13,40 кв. м и начална наемна цена 102,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

4. Офис помещение № 16 с площ 13,90 кв. м и начална наемна цена 105,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

5. Офис помещение № 17 с площ 13,70 кв. м и начална наемна цена 95,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

6. Офис помещение № 18+18а+18 бокс+18б с площ 65,20 кв. м и начална наемна цена 453,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

 

II. ЕТАЖ 2

7. Офис помещение № 3 с площ 14,33 кв. м и начална наемна цена 121,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

8. Офис помещение № 6 с площ 13,96 кв. м и начална наемна цена 118,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

9. Офис помещение № 7 с площ 14,56 кв. м и начална наемна цена 123,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

10. Офис помещение № 11 с площ 14,80 кв. м и начална наемна цена 125,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

11. Офис помещение № 12 с площ 13,60 кв. м и начална наемна цена 122,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

12. Офис помещение № 14 с площ 13,80 кв. м и начална наемна цена 123,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

13. Офис помещение № 19 с площ 16,50 кв. м и начална наемна цена 147,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

 

III. ЕТАЖ 3

14. Офис помещение № 5+4 с площ 13,50 кв. м и начална наемна цена 106,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

15. Офис помещение № 7 с площ 28,40 кв. м и начална наемна цена 197,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

 

Гаранционната вноска за участие в конкурс 1-ДПК/2022 е в размер на 150 (сто и петдесет) лева за всички обекти  и се внася в  офиса на организатора “Пазари Юг” ЕАД в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135Б.

Цената на конкурсните книжа за конкурси 1-ДПК/2022 г. и 2-ГО/2022 г. е 70,00 (седемдесет) лева без ДДС, платими при закупуването им в офиса на организатора в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135Б  всеки работен ден от 15.06.2022 г. до 28.06.2022 г. вкл. от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 14:30 часа.

Приемане на конкурсни документи на участници в конкурса е всеки работен ден от 15.06.2022 г. до 28.06.2022 г. вкл. от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:30 часа в  офиса на организатора в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135Б.

Участниците в конкурса следва да попълнят по указания начин приложените образци и да представят следните документи:

1. Заявление за участие – част от конкурсните книжа;

2. Административни сведения – част от конкурсните книжа;

3. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – част от конкурсните книжа;

4. Декларация за извършен оглед на имота, предмет на конкурса – част от конкурсните книжа;

5. Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с дата не по-ранна от 15.06.2022 г.

6. Регистрация по ЗДДС (ако има такава);

7. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;

8. Документ за закупени конкурсни книжа – копие (Издава се от организатора на конкурса);

9. Документ за внесена гаранционна вноска за участие в конкурса – копие (Издава се от организатора на конкурса);

10. Предложение (оферта) за  наемна цена на обекта за месец без ДДС – част от конкурсните книжа.

Информация за конкурса може да се получи в офиса на дружеството, на тел. 02/ 44 72 470, 02/44 72 474, и на  www.pazari-yug.bg .

Оглед на обектите може да се направи в периода от 15.06.2022 г. до 28.06.2022 г. включително, от 10:00 до 14:00 ч. след предварителна уговорка на тел. 02/ 44 72 470.

За провеждането на конкурсите ще бъдат назначени петчленни комисии, в чийто състав ще бъдат включени представител на дирекция „Икономика и търговска дейност” при Столична община и правоспособен юрист.

Конкурсната комисия ще заседава на 29.06.2022 г. от 13:00 часа за конкурс 1-ДПК/2022 и от 14:00 часа за конкурс 2-ГО/2022.

15.06.2022