„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Едноетажна административна сграда“ с обща площ от 131 кв. м, намираща се в район „Илинден“, местност „Западен парк“, кв. 1, парцел I, гр. София

 

На основание чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 40, ал. 3  от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала,  Решение по Протокол № 127 от 11.03.2022 год. на Съвета на директорите на „Пазари Юг” ЕАД, както  и Заповед № 29 /14.03.2022 год. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД ,

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем 1-ГО/2022 год., за срок от 3 години, на обект, собственост на дружеството, както следва:

- „Едноетажна административна сграда“ с обща площ от 131 м2, намираща се в район „Илинден“, местност „Западен парк“, кв. 1, парцел I, гр. София

Гаранционните вноски за участие в конкурс 1-ГО/2022 год. са, както следва:

- „Едноетажна административна сграда“ с обща площ от 131 м2, намираща се в район „Илинден“, местност „Западен парк“, кв. 1, парцел I, гр. София, в размер на 3 000,00 (три хиляди ) лева.

Гаранционните вноски се внасят в  офиса на организатора “Пазари Юг” ЕАД в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135Б .

Цената на конкурсните книжа за конкурс 1-ГО/2022 год. е  500,00 (петстотин) лева без ДДС, платими при закупуването им в  офиса на организатора в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135Б, всеки работен ден от 15.03.2022 г. до 28.03.2022 г.  вкл.  от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 14:30 часа.

Приемане на конкурсни документи на участници в конкурса е всеки работен ден от 15.03.2022 г. до 28.03.2022 г.  вкл.  от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:30 часа в  офиса на организатора в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135Б.

Участниците в конкурса следва да попълнят по указания начин приложените образци и да представят следните документи:

  1. Заявление за участие – образец № 1;
  2. Административни сведения – образец № 2;
  3. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – образец № 3;
  4. Декларация за извършен оглед на имота, предмет на конкурса – образец № 4;
  5. Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с дата не по-ранна от 15.03.2022 г.
  6. Регистрация по ЗДДС (ако има такава);
  7. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;
  8. Документ за закупени конкурсни книжа – копие (Издава се от организатора на конкурса);
  9. Документ за внесена гаранционна вноска за участие в конкурса – копие (Издава се от организатора на конкурса);
  10. Предложение (оферта) за  наемна цена на обекта за месец без ДДС – образец № 5.

Информация за конкурса може да се получи в офиса на дружеството, на тел. 02/ 44 72 470, 02/44 72 474  и на  www.pazari-yug.bg .

Оглед на обектите може да се направи в периода от 15.03.2022 г. до 28.03.2022 г. включително, от 10:00 до 14:00 ч. след предварителна уговорка на тел. 02/ 44 72 470.

За провеждането на конкурсите ще бъдат назначена петчленна комисия, в чийто състав ще бъдат включени представител на дирекция „Икономика и търговска дейност” при Столична община и правоспособен юрист.

Конкурсната комисия ще заседава на 29.03.2022 г. от 10:00 часа за конкурс 1-ГО/2022 год.

15.03.2022